Jagiellonian University Repository

"Dziewczyna z Lorestanu" : pierwszy irański film dźwiękowy w kontekście auto-orientalizacji irańskiej kultury wizualnej na początku XX wieku

"Dziewczyna z Lorestanu" : pierwszy irański film ...

Show full item record

dc.contributor.author Kucharczyk, Michał pl
dc.date.accessioned 2019-09-27T10:00:26Z
dc.date.available 2019-09-27T10:00:26Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/83572
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Dziewczyna z Lorestanu" : pierwszy irański film dźwiękowy w kontekście auto-orientalizacji irańskiej kultury wizualnej na początku XX wieku pl
dc.title.alternative "The Lor girl" : the first Iranian talkie and the auto-orientalizing of Iranian culture at the beginning of the 20th century pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 83-99 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 98-99 pl
dc.abstract.pl Pojawieniu się aparatu fotograficznego i kinematografu na terenie obecnego Iranu towarzyszyły głębokie przemiany w świadomości Irańczyków. Najbardziej uderzającą różnicą, którą technologie przedstawieniowe uczyniły szczególnie widoczną, była opozycja rozwiniętego Zachodu i zacofanej Persji. To właśnie w tym czasie wykształcił się dyskurs reinterpretujący narodową tożsamość jako wynik kulturowego zapóźnienia. W trakcie tych przemian do władzy doszedł Reza Chan, inaugurujący rządy dynastii Pahlawich. Obrany przezeń kurs skierował kraj na tory modernizacji, laicyzacji, nacjonalizmu i centralizacji władzy. W takim kontekście powstał pierwszy irański film dźwiękowy, Dziewczyna z Lorestanu (1933). Dzieło Abdol-Hosseina Sepanty odniosło bezprecedensowy komercyjny sukces, będąc jednocześnie świadectwem wiary autora w powodzenie modernizacyjnego programu nowej polityki. Jako klasyczny melodramat i zarazem film propagandowy zasługuje na uwagę ze względu na swoją auto-orientalizującą narrację. Akcja filmu celowo kreuje wizerunek zacofanego, plemiennego Iranu i jego przezwyciężenie przez nowoczesną strukturę państwa Rezy Szaha Pahlawiego. Tym samym Dziewczyna z Lorestanu stanowi przykład przejęcia przez Irańczyków strategii opisywanej przez Edwarda Saida w kontekście kultur kolonizowanych. pl
dc.abstract.en The emergence of camera and cinematograph in today's Iran coincided with a profound transition in Iranian cognizance. The most striking one, rendered even more vivid by visual technology, was the opposition between progress of western culture and Iran's underdevelopment. It was at this time, when the reinterpretation of national identity as a result of cultural backwardness unfolded in Iranian establishment. In this period Reza Khan took over, launching a new dynasty in Iran's history: the Pahlavi. He set a new agenda, aimed in modernization, secularization, nationalization and centralization of power. The Lor Girl premiered in 1933, a few years after Reza Chan's coup d'état and his coronation. The work of Abdol-Hossein Sepanta met with unprecedented popularity among Iranians, leading to its commercial success. With his movie Sepanta also pronounced his deep faith in modernizing politics of Reza Shah. While being a classic melodrama, as well as a work of propaganda, The Lor Girl is still an interesting example, regarding its auto-orientalizing narrative. The film's plot consciously creates the image of backward, tribal Iran, as opposed to the modern Pahlavi's state, which eventually prevails. Taking these into account, The Lor Girl sets a peculiar example of how Iranians appropriated the strategy, elaborated by Edward Said in relation to colonial cultures. pl
dc.subject.pl Iran pl
dc.subject.pl film dźwiękowy pl
dc.subject.pl początki kina pl
dc.subject.pl kolonializm pl
dc.subject.pl orientalizm pl
dc.subject.pl Pahlawi pl
dc.subject.pl Bliski Wschód pl
dc.subject.en Iran pl
dc.subject.en sound film pl
dc.subject.en early cinema pl
dc.subject.en colonialism pl
dc.subject.en orientalism pl
dc.subject.en Pahlavi pl
dc.subject.en Middle East pl
dc.description.number 24 (1) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDH.10.2019.24.05 pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.title.volume Tradycja i nowoczesność pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska