Jagiellonian University Repository

The vision of a university in terms of the perception and experiences of the studying process : research report

pcg.skipToMenu

The vision of a university in terms of the perception and experiences of the studying process : research report

Show full item record

dc.contributor.author Świeca, Leszek [USOS206897] pl
dc.date.accessioned 2019-09-25T13:02:10Z
dc.date.available 2019-09-25T13:02:10Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1899-3524 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/83426
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title The vision of a university in terms of the perception and experiences of the studying process : research report pl
dc.title.alternative Wizja uniwersytetu a percepcja i doświadczenia procesu studiowania : raport z badań pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 435-443 pl
dc.identifier.weblink http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/ca%C5%81o%C5%9A%C4%86_przegl%C4%85d_druk_ostateczny.pdf pl
dc.abstract.pl W raporcie zaprezentowano analizy dotyczące wybranych aspektów studiowaniatakich jak:motywy podjęcia studiów oraz oczekiwania studentów wobec procesu kształcenia (w wybranych zakresach). Dokonując wyboru miejsca nauki (szkoła wyższa, uniwersytet, politechnika), młody człowiek kieruje się określonymi kryteriami, oczekiwaniami, wyobrażeniami, które są wynikiem jego wcześniejszych doświadczeń edukacyjnych oraz dyskusji w m.in. gronie rówieśniczym czy rodzinnym.Wyniki badań wskazują na wyraźną ambiwalencję emocjonalną i motywacyjną studentów odnośnie procesu studiowania, skłaniają jednocześnie do głębszych przemyśleń nad przyczynami tej sytuacji. Widoczna wyraźna polaryzacja przekonań o studiowaniu i odczuć studentów związanych już realnie ze studiowaniem. pl
dc.abstract.en The report includes analyses concerning selected aspects of studying such as: the motives of initiating studies and the expectations of students concerning the educational process (within selected scopes). When selecting an education facility (higher school, university, university of technology), a young person follows specific criteria, expectations, and ideas which result from that person's previous educational experiences and discussions (for example) within a peer or family group. Research results indicate a significant emotional and motivational ambivalence of students in terms of the process of studying, which at the same time suggest the need for more discussions concerning the reasons for this situation. This is the basis for looking at, among others, the axiological layer underlying academic education and continuing research. pl
dc.subject.pl uniwersytet pl
dc.subject.pl uniwersytet pl
dc.subject.pl jakość kształcenia pl
dc.subject.en quality of education pl
dc.subject.en student pl
dc.subject.en university pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 1 (42) pl
dc.title.journal Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-09-25 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)