Jagiellonian University Repository

Qualitative analysis of visual data in information behavior research

Qualitative analysis of visual data in information ...

Show full item record

dc.contributor.author Cisek, Sabina [SAP11013900] pl
dc.contributor.author Krakowska, Monika [SAP11018381] pl
dc.date.accessioned 2019-09-05T13:26:08Z
dc.date.available 2019-09-05T13:26:08Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0324-8194 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/81990
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Qualitative analysis of visual data in information behavior research pl
dc.title.alternative Jakościowa analiza danych wizualnych w badaniach zachowań informacyjnych pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-25 pl
dc.abstract.pl Cel/Teza: Artykuł zawiera metodologiczną refleksję nad jakościową analizą wizualnych danych empirycznych jako procedurą poznawczą we współczesnych badaniach zachowań informacyjnych. Możliwość wdrożenia takiego podejścia została zweryfikowana na podstawie studium przypadku spersonalizowanych przestrzeni informacyjnych w życiu codziennym studentów pierwszego roku zarządzania informacją w roku akademickim 2018/2019. Koncepcja/Metody badań: W dociekaniach zastosowano realistyczne stanowisko epistemologiczne, podejście jakościowe i opisowe oraz cztery metody/techniki badawcze: analizę i krytykę piśmiennictwa, studium przypadku, rysunek jako narzędzie mapowania mentalnego i analizę tematyczną. Wyniki i wnioski: Analiza danych wizualnych jest owocna poznawczo, umożliwia uchwycenie wielowymiarowej „rzeczywistości informacyjnej”, tak jak postrzegają ją użytkownicy (współczynnik humanistyczny). Jest jednak procedurą czasochłonną, wymagającą skrupulatności, solidnej autorefleksji badacza oraz pozostawienia jasno opisanej „ścieżki audytu” w celu zapewnienia wiarygodności i intersubiektywnej sprawdzalności dociekań. Oryginalność/Wartość poznawcza: Artykuł skupia się na innowacyjnych procedurach badawczych, praktycznie nieomawianych w polskiej literaturze naukowej z zakresu informatologii. Integruje podejście wizualne z indywidualnymi przestrzeniami informacyjnymi, wpisując się w najnowsze trendy poznawcze w obszarze zachowań informacyjnych. Łączy również refleksję metateoretyczną z praktyką badawczą. pl
dc.abstract.en Purpose/Thesis: The paper contains a methodological reflection on qualitative analysis of visual empirical data as a research procedure in the contemporary human information behavior research. The possibility of implementing this approach has been tested on a case study of personalized information spaces in everyday life of undergraduate information management students in the academic year 2018/2019. Approach/Methods: The reported research employs the realist epistemological stance, qualitative and descriptive approaches, and four methods/techniques: critical literature review, case study, drawing as a mental mapping tool, and thematic analysis. Results and conclusions: Visual data analysis is cognitively fruitful; it enables grasping the multidimensional “information reality” as perceived by the users (the humanistic coefficient). However, it is time-consuming, it requires meticulousness and self-reflection on the part of the researcher; it must also leave a clear audit trail to assure credibility and intersubjective verifiability of investigations. Originality/Value: The article is concerned with innovative research procedures, rarely discussed in Polish information science literature. Combining visual approach with individual information spaces, it corresponds to the latest methodological and topical trends in the field of information behavior. It also links theoretical reflection with the research practice. pl
dc.subject.pl analiza jakościowa pl
dc.subject.pl analiza tematyczna pl
dc.subject.pl badania wizualne pl
dc.subject.pl dane wizualne pl
dc.subject.pl metodologia pl
dc.subject.pl metody oparte na sztuce pl
dc.subject.pl modele mentalne pl
dc.subject.pl przestrzenie informacyjne pl
dc.subject.pl rysunki pl
dc.subject.pl zachowania informacyjne pl
dc.subject.en arts-based methods pl
dc.subject.en drawings pl
dc.subject.en information behavior pl
dc.subject.en information spaces pl
dc.subject.en mental models pl
dc.subject.en methodology pl
dc.subject.en qualitative analysis pl
dc.subject.en thematic analysis pl
dc.subject.en visual data pl
dc.subject.en visual research pl
dc.description.volume 57 pl
dc.description.number 1 (113) pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.eissn 2392-2648 pl
dc.title.journal Zagadnienia Informacji Naukowej pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Studiów Informacyjnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)