Jagiellonian University Repository

A psychometric analysis of the Polish version of the Defense Style Questionnaire (DSQ-40) in a nonclinical sample of young adults

pcg.skipToMenu

A psychometric analysis of the Polish version of the Defense Style Questionnaire (DSQ-40) in a nonclinical sample of young adults

Show full item record

dc.contributor.author Mrozowicz-Wrońska, Marta [SAP14004514] pl
dc.date.accessioned 2019-08-23T09:26:12Z
dc.date.available 2019-08-23T09:26:12Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1644-6313 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/81201
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses *
dc.title A psychometric analysis of the Polish version of the Defense Style Questionnaire (DSQ-40) in a nonclinical sample of young adults pl
dc.title.alternative Analiza psychometryczna polskiej wersji Defense Style Questionnaire (DSQ-40) w nieklinicznej grupie młodych dorosłych pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 13-18 pl
dc.identifier.weblink http://www.psychiatria.com.pl/index.php/pobierz-pdf?key=lMSePa8uwkUYlbw29s7fxyYymb9FrPo5eH5wt1gg pl
dc.abstract.pl Cel: Polska wersja kwestionariusza Defense Style Questionnaire (DSQ-40) jest stosowana jako narzędzie pomiaru dojrzałości mechanizmów obronnych w polskiej praktyce badawczej. Celem prezentowanych badań była analiza psychometryczna tego narzędzia, a przede wszystkim jego rzetelności. Materiał i metoda: Przeprowadzono analizę rzetelności i analizę czynnikową kwestionariusza DSQ-40 w nieklinicznej próbie młodych dorosłych (n = 341). Wyniki: Współczynnik alfa Cronbacha dla wszystkich trzech czynników był nieco niższy niż ten uzyskany w badaniach z użyciem oryginalnej wersji kwestionariusza i tylko w przypadku czynnika niedojrzałego jego wartość przekroczyła 0,70. Analiza rzetelności każdej skali z osobna ujawniła duże zróżnicowanie współczynnika alfa - od alfa większego niż 0,80 w przypadku Autystycznego fantazjowania do nawet negatywnych wartości dla Dewaluacji. Bardzo podobne rezultaty otrzymano, analizując współczynnik rzetelności Spearmana-Browna. Korelacje między pozycjami kwestionariusza w danej skali dla większości skal były niskie, tylko w przypadku Autystycznego fantazjowania korelacja była duża (r = 0,70); w przypadku Dewaluacji, Zaprzeczenia i Rozszczepienia korelacje były nieistotne statystycznie. Tylko cztery pozycje kwestionariusza korelowały z ogólnym wynikiem danego czynnika silniej niż r = 0,40, a dla pięciu pozycji korelacja była mniejsza niż r = 0,10. Analiza głównych składowych ujawniła piecioczynnikową strukturę. Pięcioczynnikowy model wyjaśniał 51,19% wariancji. Wnioski: Polska wersja kwestionariusza DSQ-40 oferuje możliwość łatwego i szybkiego pomiaru dojrzałości mechanizmów obronnych, jednak jej rzetelność jest problematyczna. pl
dc.abstract.en Aim of the study: The Polish version of the Defense Style Questionnaire (DSQ-40) is one of the tools used by Polish researchers for measuring the maturity of defense mechanisms. Its psychometric characteristics were assessed in the study. Materials and methods: An analysis of reliability and a principal components analysis were performed for the results of the Polish version of DSQ-40 in a nonclinical sample (n = 341) of young adults. Results: The Cronbach’s alpha was slightly lower compared to the alpha for the original DSQ-40 questionnaire and exceeded 0.70 only for the immature factor. Calculating the alpha coefficient for each scale separately yielded diverse results: from alpha exceeding 0.80 for Autistic fantasy to a negative value for Devaluation. Very similar results were obtained by calculating the Spearman-Brown coefficient. Between items correlations for most of the scales were statistically significant but lower than r = 0.50. The correlation was high (r = 0.70) only for Autistic fantasy. The correlations for Devaluation, Denial and Splitting were statistically insignificant. Only for four out of 40 items, the item-factor correlation was higher than r = 0.40 while it did not exceed r = 0.10 in the case of five other items. The principal components analysis revealed a five-factor structure which explained 51.19% of the total variance. Conclusions: The Polish version of DSQ-40 offers an easy, practical way of measuring maturity of defense mechanisms, however, its reliability is problematic. pl
dc.subject.pl DSQ-40 pl
dc.subject.pl psychometria pl
dc.subject.pl mechanizmy obronne pl
dc.subject.en DSQ-40 pl
dc.subject.en psychometrics pl
dc.subject.en defense mechanisms pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.15557/PiPK.2019.0002 pl
dc.identifier.eissn 2451-0645 pl
dc.title.journal Psychiatria i Psychologia Kliniczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-08 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.identifier.project Dec-2012/07/N/ HS6/00464 pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych