Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Problem starzejącego się społeczeństwa w dokumentach strategicznych wybranych polskich województw

Problem starzejącego się społeczeństwa w dokumentach ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.author Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka [SAP14003583] pl
dc.date.accessioned 2015-05-26T10:09:15Z
dc.date.available 2015-05-26T10:09:15Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7695-422-6 pl
dc.identifier.issn 1899-3192 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/8095
dc.language pol pl
dc.title Problem starzejącego się społeczeństwa w dokumentach strategicznych wybranych polskich województw pl
dc.title.alternative Aging population in strategic documents of selected Polish voivodeships pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 263-273 pl
dc.identifier.weblink https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/30718/edition/27690 pl
dc.abstract.pl Starzenie się społeczeństw, będące obecnie udziałem większości państw europejskich, pociąga za sobą istotne konsekwencje społeczno-ekonomiczne. Stanowi ono równocześnie wyzwanie dla władz publicznych, które muszą opracowywać i wdrażać odpowiednie polityki – gwarantujące sprawne funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki – zarówno w wymiarze globalnym, krajowym, jak i regionalnym. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy problem ten jest dostrzegany w Polsce na szczeblu regionalnym oraz czy związane są z tym jakiekolwiek działania. W artykule dokonano więc analizy kluczowych dokumentów strategicznych wybranych polskich województw (małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego) z punktu widzenia zainteresowania poruszaną problematyką i proponowanych rozwiązań pl
dc.abstract.en The aging of the population which is currently shared by most European countries entails significant socio-economic consequences. It represents both a challenge for the public authorities, which must develop and implement appropriate policies to ensure the smooth functioning of society and the economy both at global, national and regional levels. The purpose of this article is to answer the question whether the problem is perceived in Poland at the regional level and if any actions are connected with it. The article therefore analyzes the key strategic documents of selected Polish voivodeships (Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie) from the point of view of interest of the subject matter and proposed solutions. pl
dc.subject.pl strategie regionalne pl
dc.subject.pl włączenie społeczne pl
dc.subject.pl starzejące się społeczeństwo pl
dc.subject.en regional strategies pl
dc.subject.en social inclusion pl
dc.subject.en aging society pl
dc.description.number 348 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.doi 10.15611/pn.2014.348.24 pl
dc.identifier.eissn 2392-0041 pl
dc.title.journal Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics pl
dc.title.volume Polityka ekonomiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-19 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 7


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach