Jagiellonian University Repository

Analiza treściowa zeznań świadków : między językoznawstwem kognitywnym a psychologią sądową

pcg.skipToMenu

Analiza treściowa zeznań świadków : między językoznawstwem kognitywnym a psychologią sądową

Show full item record

dc.contributor.author Liber-Kwiecińska, Katarzyna [SAP14004502] pl
dc.date.accessioned 2019-08-09T12:17:38Z
dc.date.available 2019-08-09T12:17:38Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1509-5304 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/80555
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Analiza treściowa zeznań świadków : między językoznawstwem kognitywnym a psychologią sądową pl
dc.title.alternative Content analysis of witness testimony : between cognitive linguistics and forensic psychology pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 103-120 pl
dc.abstract.pl W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzenia na pytanie, czy zasadne jest włączenie perspektywy językoznawczej do analizy treściowej zeznań świadków, która na ten moment rozwija się przede wszystkim w obszarze psychologii sądowej. Biorąc pod uwagę, że część z dziewiętnastu kryteriów CBCA stanowiących składową techniki Statement Validity Assessment wydaje się mało trafna i użyteczna, technika ta nie może być traktowana jako miarodajne i zobiektywizowane narzędzie, które można by wykorzystać w polskiej praktyce sądowej. W artykule zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia językoznawców w tworzeniu kryteriów analizy treściowej zeznań oraz autorskie propozycje ich definicji, dzięki którym kryteria te można by wykorzystać w praktyce. Przedstawiono także wyniki przeprowadzonego badania trafności diagnostycznej już istniejących kryteriów lingwistycznych i nowe propozycje autorki. pl
dc.abstract.en This article attempts to investigate the legitimacy of including the linguistic perspective to the content analysis of witness testimony, which at the present time is being primarily developed in the area of forensic psychology. If we consider the fact that at least part of the nineteen CBCA criteria included in the Statement Validity Assessment method seems to be rather inaccurate and ineffective, it cannot be treated as a credible and objective tool to be applied in the Polish forensic practice. The article presents the former achievements of linguists in creating criteria for testimony content analysis and their definitions to possibly be applied in practice. It also presents the results of a diagnostic accuracy survey carried out on a Polish language material on the currently existing linguistic criteria and author’s new proposals. pl
dc.subject.pl ocena wiarygodności zeznań pl
dc.subject.pl analiza treściowa zeznań pl
dc.subject.pl kryterialna analiza danych pl
dc.subject.pl kryteria lingwistyczne pl
dc.subject.en testimony credibility assessment pl
dc.subject.en testimony content analysis pl
dc.subject.en Criteria-Based Content Analysis pl
dc.subject.en linguistic criteria pl
dc.description.volume 21 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.identifier.doi 10.31648/pj.3706 pl
dc.identifier.eissn 2450-0801 pl
dc.title.journal Prace Językoznawcze pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Liber-Kwiecińska, Katarzyna: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa