Jagiellonian University Repository

Wirtualne Muzea w Internecie : forma promocji i udostępniania dziedzictwa kulturowego czy nowy walor turystyczny?

pcg.skipToMenu

Wirtualne Muzea w Internecie : forma promocji i udostępniania dziedzictwa kulturowego czy nowy walor turystyczny?

Show full item record

dc.contributor.author Pawłowska-Legwand, Aneta [SAP14014308] pl
dc.contributor.author Matoga, Łukasz [USOS67655] pl
dc.date.accessioned 2015-05-25T12:46:22Z
dc.date.available 2015-05-25T12:46:22Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7979
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wirtualne Muzea w Internecie : forma promocji i udostępniania dziedzictwa kulturowego czy nowy walor turystyczny? pl
dc.title.alternative Virtual Museums on the Internet : a form of promotion and sharing of cultural heritage or a new tourist value? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 46-58 pl
dc.identifier.weblink http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/viewFile/495/463 pl
dc.abstract.pl Rozwój społeczeństwa informacyjnego przyczynia się do powstania nowych form uczestnictwa w kulturze i turystyce, także w turystyce kulturowej. Jedną z takich form są wirtualne muzea stanowiące narzędzie udostępniania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego szerokiemu gronu odbiorców. Digitalizacja zbiorów muzealnych i tworzenie repozytoriów cyfrowych wskazywane są jako ważne działania w krajowych programach ochrony dziedzictwa oraz w strategiach rozwoju instytucji kultury. Celem artykułu jest przedstawienie istoty rozwiązania, jakim są wirtualne muzea w promocji i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego oraz umiejscowienie ich wśród istniejących walorów turystycznych. W artykule odwołano się do przykładów dwóch projektów: Wirtualnych Muzeów Małopolski i Wirtualnych Muzeów Podkarpacia. Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze kultury stanowi ważny obszar polityki społecznej i jeden z kierunków rozwoju współczesnej turystyki kulturowej. Wykorzystanie różnorodnych rozwiązań multimedialnych w wirtualnych muzeach przyczynia się do nowoczesnej promocji dziedzictwa kulturowego. Efektem jest także tworzenie nowego waloru turystycznego, zachęcającego do odwiedzenia nie tylko wirtualnych zbiorów, ale również danego miejsca lub regionu. pl
dc.abstract.en The development of the information society contributes to the emergence of new forms of participation in culture and tourism, also in cultural tourism. One of these forms are virtual museums, as a tool of sharing and disseminating cultural heritage to a wide audience. Digitalization of the museum collections and creating digital repositories are indicated as important actions in national programs of heritage protection and development strategies of cultural institutions. The aim of the article was to present the essence of solutions, which are virtual museums in the promotion and sharing of cultural heritage and location them among existing tourist values. The article refers to examples of two projects: the Virtual Museums of Małopolska and Virtual Museums of Podkarpacie. Application of information and communication technologies in the cultural sector is an important area of social policy and one of the directions of the development of contemporary cultural tourism. The result is also creation of a new tourist attraction, encouraging to visit not only the virtual collections but also the place or region. pl
dc.subject.pl wirtualne muzea pl
dc.subject.pl dziedzictwo kulturowe pl
dc.subject.pl technologie informacyjno - komunikacyjne pl
dc.subject.pl digitalizacja pl
dc.subject.en virtual museums pl
dc.subject.en cultural heritage pl
dc.subject.en information and communication technology pl
dc.description.number 9 pl
dc.identifier.eissn 1689-4642 pl
dc.title.journal Turystyka Kulturowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-05-25 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska