Jagiellonian University Repository

Turystyka studentów niepełnosprawnych w krakowskich uczelniach wyższych

Turystyka studentów niepełnosprawnych w krakowskich ...

Show full item record

dc.contributor.advisor Kurek, Włodzimierz [SAP11005839] pl
dc.contributor.author Popiel, Marcin [USOS163527] pl
dc.date.accessioned 2019-07-25T06:18:36Z
dc.date.available 2019-07-25T06:18:36Z
dc.date.submitted 2019-06-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/79745
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Turystyka studentów niepełnosprawnych w krakowskich uczelniach wyższych pl
dc.title.alternative Tourism od disabled students at Kraków universities pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 216 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych. Zachowanie turystyczne zajmuje bowiem istotne miejsce wśród badań, których celem jest poznanie zasad oraz mechanizmów rządzących rynkiem turystycznym. Badanie przeprowadzono na przykładzie niepełnosprawnych studentów wybranych krakowskich uczelni wyższych, które - w chwili prowadzenia badania - działały wspólnie w ramach podpisanego Krakowskiego Porozumienia o współpracy na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych studentów niepełnosprawnych. Pracę podzielono na sześć rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera wstęp oraz sformułowany cel pracy, którym jest zbadanie aktywności turystycznej studentów niepełnosprawnych. W rozdziale pierwszym dokonano także przeglądu stanu badań nad turystyką osób niepełnosprawnych w literaturze krajowej i zagranicznej. W rozdziale drugim scharakteryzowano zjawisko niepełnosprawności od strony teoretycznej, jak i instytucjonalnej prezentując m.in.: definicje, klasyfikacje i modele niepełnosprawności oraz dane demograficzne. Rozdział trzeci i czwarty poruszają zagadnienia teoretyczne istotne w kontekście podjętego tematu pracy, a dotyczące turystyki osób niepełnosprawnych, w tym: rozwoju turystyki dostępnej dla wszystkich, barier w podejmowaniu turystyki, potrzeb i motywacji osób z dysfunkcjami wobec turystyki oraz celów i funkcji tej aktywności (rozdział trzeci); segmentacji rynku turystycznego, popytu turystycznego, kreowania czy dostosowywania produktów turystycznych dla osób niepełnosprawnych oraz form turystyki i rekreacji (rozdział czwarty). W rozdziale piątym opisano turystykę studencką, podano wielkość populacji studentów w Polsce oraz scharakteryzowano determinanty aktywności turystycznej tej grupy. Kompleksowym sprawozdaniem z przebiegu badania, wykorzystanych metod czy charakterystyki grupy badawczej jest rozdział szósty. Przedstawiono w nim wyniki badania ankietowego, jak również dokonano analizy danych zebranych na podstawie 201 ankiet. W podsumowaniu rezultatów stwierdzono, że studenci z niepełnosprawnością są aktywną turystycznie grupą. Zaskakującym wnioskiem jest to, że respondenci bardzo często wskazywali na barierę ekonomiczną, jako element, który ograniczał im aktywność turystyczną. Niemniej przy pytaniu o korzystanie z dofinansowania lub udziału w wyjazdach zorganizowanych dla studentów niepełnosprawnych przez instytucje, uczelnie, itp. (zatem często w całości pokryte przez organizatorów) studenci nie wykorzystywali takich możliwości. Pracę zamykają spisy cytowanej literatury, prezentowanych tabel oraz rycin. W bibliografii zamieszczono 424 pozycje literatury. Praca zawiera 83 tabele oraz 57 rycin, których celem była graficzna pomoc w prezentowaniu danych, jak i opisywanych treści. Do pracy dołączono dokumentację zawierającą wzór formularza kwestionariusza ankiety służącego do zbierania danych wykorzystanych do napisania niniejszej pracy. pl
dc.subject.pl turystyka pl
dc.subject.pl niepełnosprawni pl
dc.subject.pl niepełnosprawność pl
dc.subject.en tourism pl
dc.subject.en disabled people pl
dc.subject.en disability pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2019/135 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Geografii i Geologii. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej pl
dc.contributor.reviewer Długosz, Zbigniew pl
dc.contributor.reviewer Sołtysik, Mariusz pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright