Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Responsywność w zarządzaniu usługami publicznymi

Responsywność w zarządzaniu usługami publicznymi

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Kożuch, Barbara [SAP11018673] pl
dc.contributor.author Kożuch, Antoni pl
dc.date.accessioned 2015-05-25T10:06:53Z
dc.date.available 2015-05-25T10:06:53Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7695-446-2 pl
dc.identifier.issn 1899-3192 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7925
dc.language pol pl
dc.title Responsywność w zarządzaniu usługami publicznymi pl
dc.title.alternative Responsivity in public service management pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 13-22 pl
dc.identifier.weblink https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/29497/edition/26640 pl
dc.abstract.pl Praca poświęcona jest temu, jak współczesny kontekst świadczenia usług publicznych tworzy warunki do rozwoju zarządzania responsywnego. Usługi publiczne stają się coraz bardziej złożone, często trafiają do odbiorców jako połączenie wyrobu i usługi. Ponadto obserwuje się wzrost uświadamiania własnej podmiotowości przez ludzi - uczestników licznych relacji z organizacjami publicznymi oraz rozumienia, jak zorganizowane działanie wpływa na te organizacje i ludzi je tworzących oraz na środowisko organizacyjne i naturalne. To sprzyja upowszechnianiu się takich modeli zarządzania, jak public governance, a także demokracji deliberatywnej. Współcześnie istnieją dwie równoległe drogi budowania responsywności w zarządzaniu usługami publicznymi. Jedna to usprawnianie funkcjonowania organizacji publicznych, a druga to szerokie otwieranie się na sprawy, które nurtują obywateli. pl
dc.abstract.en The work is devoted to how the contemporary context of public services provision creates conditions for the development of responsive management. Public services are becoming increasingly complex. They often reach the public as a combination of product and service. In addition, there is observed the increase awareness of their own subjectivity by people - the participants of numerous relationships with public organisations and understanding how organized action affects these organizations and the people creating them and the organisational and natural environment. It promotes the dissemination of such management models as public governance, and deliberative democracy. Currently, there are two parallel ways of building responsiveness in the management of public services. One is to streamline the functioning of public organisation, and the other is wide opening to the things that bother citizens. pl
dc.subject.pl usługi publiczne pl
dc.subject.pl zarządzanie pl
dc.subject.en public services pl
dc.subject.en management pl
dc.description.number 355 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.doi 10.15611/pn.2014.355.01 pl
dc.identifier.eissn 2392-0041 pl
dc.title.journal Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics pl
dc.title.volume Usługi 2014 : branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-19 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 7


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach