Jagiellonian University Repository

Krzywda. Odpowiedzialność. Przebudzenie : wokół pamięci krakowskiego getta i KL Plaszow

pcg.skipToMenu

Krzywda. Odpowiedzialność. Przebudzenie : wokół pamięci krakowskiego getta i KL Plaszow

Show full item record

dc.contributor.author Kaszyński, Hubert [SAP11018338] pl
dc.contributor.author Maciejewska, Olga [SAP14031289] pl
dc.date.accessioned 2019-07-11T07:17:43Z
dc.date.available 2019-07-11T07:17:43Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-66334-00-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/78881
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Krzywda. Odpowiedzialność. Przebudzenie : wokół pamięci krakowskiego getta i KL Plaszow pl
dc.title.alternative Harm. Responsibility. Awakening : around the memory of Krakow ghetto and the Former Nazi Labour and Concentration Camp Plaszow in Krakow pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa pl
dc.description.physical 164-177 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z konferencji "Miejsca (nie)pamięci" w ramach wydarzenia "Dni Pamięci Ofiar Gestapo", dn. 13-15 wrzesień 2018 r., Kraków. Bibligr. s. 177 pl
dc.abstract.pl Punktem skupienia aksjologicznej pracy edukacyjnej jest kształcenie w człowieku rozumienia wartości oraz zdolności do ich aktualizacji w przestrzeni społecznej. Jej istotą jest podjęcie otwartej dyskusji na temat transgeneracyjnego przekazu mikrohistorii i jej współodczuwania. W kształceniu studentów socjologii i pracy socjalnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie znaczenie szczególne ma poszukiwanie takich metod pracy, które wpisują się w postulaty filozofii personalistycznej. Wspólna praca odnosi się nie tylko do współczesnych kwestii społecznych, ale także do ich historycznych uwarunkowań. Niezwykle ważną tematyką podejmowaną w ramach wybranych zajęć dydaktycznych, pozostaje refleksja nad historią dwudziestowiecznej eugeniki, ze szczególnym uwzględnieniem jej kontekstu lokalnego. Podejmiemy dyskusję nad podejmowanymi (i niepodejmowanymi) próbami pamiętania o krzywdzie wyrządzonej dawnym mieszkańcom Krakowa oraz o społecznej odpowiedzialności współczesnych. Podejmowane działania projektowe i edukacyjne są istotnym elementem organizowania środowiska lokalnego w oparciu o pamięć historyczną, sposób jej przeżywania, podtrzymywania i przekazywania następnym pokoleniom. Grupowa refleksja nad problematyką Zagłady jest szczególną formą edukacji historycznej i społecznej, która w większym stopniu odwołuje się do emocjonalnych zdolności nabywania wiedzy, niż zobiektywizowanego przekazu faktograficznego. Istotą dyskusji jest bowiem między innymi problematyka prawa do indywidualnego postrzegania i rozumienia historii. pl
dc.abstract.en The focus of the axiological education is the shaping of understanding the values and the ability to update them in the social space. Its essence is to undertake an open discussion on the transgenerational transfer of microhistories and its compassion. In the education of students of sociology and social work at the Institute of Sociology of the Jagiellonian University in Kraków, the search for such methods of work is of special importance, as a part of the philosophy of personalism. Joint work refers not only to contemporary social issues, but also to their historical conditions. Extremely important subject matter undertaken within the framework of selected classes is reflection on the history of twentieth-century eugenics, with particular emphasis on its local context. We discuss the undertaken (and not taken) attempts to remember the harm done to the former inhabitants of Krakow and the social responsibility of the contemporaries. The undertaken project and educational activities are an important element of organizing the local environment based on historical memory, the way it is experienced, supported and transmitted to the next generations. Group reflection on the problems of the Holocaust is a special form of historical and social education, which refers to the emotional ability to acquire knowledge more than the objectified factual transmission. The essence of the discussion is, among others, the issue of the right to individual perception and understanding of history. pl
dc.subject.pl praca socjalna pl
dc.subject.pl edukacja aksjologiczna pl
dc.subject.pl KL Plaszow pl
dc.subject.pl pamięć historyczna pl
dc.subject.en social work pl
dc.subject.en axiological education pl
dc.subject.en KL Plaszow pl
dc.subject.en historical memory pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.container Miejsca (nie)pamięci pl
dc.contributor.institution Muzeum Krakowa pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.sourceinfo liczba autorów 19; liczba stron 215; liczba arkuszy wydawniczych 13; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)