Jagiellonian University Repository

Sport jako przestrzeń komunikowania potocznego

pcg.skipToMenu

Sport jako przestrzeń komunikowania potocznego

Show full item record

dc.contributor.author Kubieniec, Dorota pl
dc.date.accessioned 2019-07-10T17:45:57Z
dc.date.available 2019-07-10T17:45:57Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2545-2320 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/78863
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Sport jako przestrzeń komunikowania potocznego pl
dc.title.alternative Sport as an area of colloquial communication pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 24-39 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 38-39 pl
dc.identifier.weblink https://compress.edu.pl/pl/e-wydania/item/sport-jako-przestrzen-komunikowania-potocznego pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest zdefiniowanie zagadnienia komunikacji werbalnej i analiza zachowań komunikacyjnych podczas wydarzeń sportowych. Choć w czasie rozgrywek sportowych komunikacja niewerbalna odgrywa znaczącą rolę (jako że sportowcy porozumiewają się w ich trakcie między sobą, a także z sędziami czy sztabami szkoleniowymi najczęściej za pomocą gestów), w sporcie nie brakuje również komunikacji z wykorzystaniem słów. Jest ona zresztą bardzo zróżnicowana i napotyka wiele problemów przy dekodowaniu informacji. Ujęcie teoretyczne zagadnienia komunikacji werbalnej będzie przyczynkiem do rozważań nad językiem sportu i mediów sportowych przy wykorzystaniu metody case studies. Ostatecznie praca ma ukazać zróżnicowanie komunikacji werbalnej, która zazwyczaj opiera się na prostych komunikatach normujących grę i zachowania sportowców, jednocześnie jednak nie brakuje tu kolokwializmów, wulgaryzmów czy zagrań sprzecznych z fair-play. pl
dc.abstract.en The aim of the study is to define the issue of verbal communication and to analyse the communication behavior during sports events. Although non-verbal communication plays a substantial role during sports games, as the athletes most often communicate with each other, as well as with referees or training staffs by using gestures, in sport there exists also communication with the use of words. This one is very diverse and encounters many problems at the stage of decoding information. The theoretical approach to the issue of verbal communication will contribute to the discussion on the language of sport and sports media by using the case studies method. Ultimately, the study was conducted to show the diversity of verbal communication, which is usually based on simple messages regulating the game and behavior of athletes, but simultaneously it is not free of colloquialisms, vulgarity or foul-play talk. pl
dc.subject.pl komunikacja pl
dc.subject.pl komunikacja werbalna pl
dc.subject.pl media pl
dc.subject.pl wydarzenie sportowe pl
dc.subject.en communication pl
dc.subject.en verbal communication pl
dc.subject.en media pl
dc.subject.en sport performance pl
dc.description.number 2 (2) pl
dc.title.journal Com.press pl
dc.title.volume Media i komunikacja społeczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-10 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa