Jagiellonian University Repository

What might it mean to democratize school reform?

pcg.skipToMenu

What might it mean to democratize school reform?

Show full item record

dc.contributor.author Fischer, John M pl
dc.contributor.author Mazurkiewicz, Grzegorz [SAP11017860] pl
dc.date.accessioned 2019-06-27T09:53:52Z
dc.date.available 2019-06-27T09:53:52Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/78126
dc.language eng pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title What might it mean to democratize school reform? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 13-19 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 18-19. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Celem edukacji jest przygotowanie jednostek do życia w nowym świecie globalnych połączeń, konkurencji i rynku pracy za pomocą procesów edukacyjnych, które umożliwiają studentom bycie przygotowanymi do aktywności, odpowiedzialności i deliberacji. Z tego to powodu szkoły i nauczyciele są w centrum uwagi. Wiele reform polega na ograniczaniu autonomii szkół. Odbieranie nauczycielom prawa do decydowania, patrzenie na poprawę szkoły z perspektywy programów, które ograniczają nauczycieli do osób odczytujących polecenia i scenariusze oraz nakazują kolejne działania, a także w coraz większym stopniu przekazują kontrolę do urzędów centralnych, to nie nowe zjawiska. Ostatnio coraz silniej nauczyciele rozpoznawani są jako niezbędni liderzy szkolnych zmian. W jaki sposób osoby pracujące na uniwersytetach mogą podjąć wysiłek dla zmiany sytuacji w szkołach. Zamiast krótkich i prostych reform i programów, które znane są z tego, że w porównaniu z programami długofalowymi mają niewielki wpływ, nasza praca ze szkołami powinna opierać się na relacjach profesjonalnych. Demokratyczna reforma szkoły jest możliwa. Pracując, aby połączyć szkoły, uniwersytety i społeczności w zaangażowane sieci wsparcia, możemy doprowadzić do wzmocnienia efektów i sukcesu reform w sposób, który umożliwi inspirowanie uczniów, nauczycieli, uniwersytetów i całych społeczeństw. pl
dc.abstract.en The goal of education is to prepare individuals for the new world of global connections, competition and the labor market by means of an educational process that works to get students ready for activity, responsibility and deliberation. Within these issues schools and teachers are the focus of much concern. Many reform efforts work to remove autonomy from the school. “Deskilling,” viewing school improvement through the lens of packaged programs that work to script teachers, prescribe what they should do in their context, and pull more and more control to central authorities, is not a new phenomenon. Recently, however, teachers have been recognized as necessary leaders in school reform. How might those based in universities proceed to work and change the situation we find in schools? Rather than one-shot, one-way school reform efforts and programs which are known to have little impact compared to long-term, collegial work, our work with schools should be based on building professional relationships. Democratic school reform is possible. By working (as it was mentioned) to link schools, universities and communities in engaged, reciprocal, networks of support we can strengthen the outcomes and the success of school reform in ways that lift up students, teachers, communities, universities and democratic societies themselves. pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 120 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych