Jagiellonian University Repository

Latinismos polisémicos en español : análisis del fenómeno

Latinismos polisémicos en español : análisis del fenómeno

Show full item record

dc.contributor.author Stala, Ewa [SAP11017361] pl
dc.date.accessioned 2015-05-22T11:37:10Z
dc.date.available 2015-05-22T11:37:10Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1732-8705 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7803
dc.language spa pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.subject.other latinismos pl
dc.subject.other historia del español pl
dc.subject.other lexicografía histórica pl
dc.subject.other lexicología pl
dc.subject.other semántica histórica pl
dc.title Latinismos polisémicos en español : análisis del fenómeno pl
dc.title.alternative Polysemic latinisms in Spanish : analysis of the phenomenon pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 94-104 pl
dc.abstract.pl W swoim artykule sprzed kilu dekad (1971) Bruno Migliorini namawiał do szczegółowych badań w językach romańskich olbrzymiego zasobu tych latynizmów, których etymony są polisemiczne. Powyższy artykuł jest próbą kontynuacji wskazówek włoskiego językoznawcy, tym razem w pełnej, udokumentowanej wersji. Jakkolwiek, z oczywistych powodów, studium ograniczamy do jednego języka i niewielkiej ilości leksemów, mamy nadzieję, że udało się w nim przedstawić podstawowe schematy adaptacji semantycznej latynizmów w języku hiszpańskim. Tym samym, zapraszamy do dalszych badań nad tym tematem. pl
dc.abstract.en In his article from 1971 Bruno Migliorini advocated for further analysis of the vast amount of latinismos in Romance languages whose etymons are polysemous. This article is an attempt to continue the guidelines presented by the Italian linguist, this time in a properly documented version. Although, for obvious reasons, it is limited to a single language and a reduced number of words, we hope to present the wide range of different behaviors that can take the latinismos in the Spanish language, inviting, in this way, to further studies. pl
dc.abstract.other En su artículo de hace décadas (1971) Bruno Migliorini abogaba por un análisis más detallado del enorme caudal de los latinismos en las lenguas románicas cuyos etimones tienen carácter polisémico. Este artículo es un intento de continuar las pautas presentadas por el lingüista italiano, esta vez en versión completa y documentada. Aunque, por razones obvias, está limitado a una sola lengua y un número reducido de vocablos, abrigamos la esperanza de presentar el panorama de los distintos comportamientos que pueden adoptar los latinismos en la lengua española, invitando de esta manera a nuevos estudios. pl
dc.subject.pl latynizmy pl
dc.subject.pl historia j. hiszpańskiego pl
dc.subject.pl leksykografia historyczna pl
dc.subject.pl leksykologia pl
dc.subject.pl semantyka historyczna pl
dc.subject.en latinisms pl
dc.subject.en history of Spanish pl
dc.subject.en historical lexicography pl
dc.subject.en lexicology pl
dc.subject.en historical semantics pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843917RC.13.009.1394 pl
dc.identifier.eissn 2084-3917 pl
dc.title.journal Romanica Cracoviensia pl
dc.language.container fre pl
dc.participation Stala, Ewa: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych