Jagiellonian University Repository

Motywacja w zespole pracowniczym : od motywacji jednostki do motywacji zespołu na podstawie analizy zespołowych map mentalnych

pcg.skipToMenu

Motywacja w zespole pracowniczym : od motywacji jednostki do motywacji zespołu na podstawie analizy zespołowych map mentalnych

Show full item record

dc.contributor.author Kałamała, Patrycja pl
dc.contributor.author Kołodziejczyk, Jakub [SAP11018485] pl
dc.date.accessioned 2015-05-22T09:55:16Z
dc.date.available 2015-05-22T09:55:16Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7778
dc.language pol pl
dc.title Motywacja w zespole pracowniczym : od motywacji jednostki do motywacji zespołu na podstawie analizy zespołowych map mentalnych pl
dc.title.alternative Motivation in the team of employees : from the individual motivation to team motivation based on an analysis of team mental maps pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 177-189 pl
dc.abstract.pl W literaturze dotyczącej motywacji na ogół podkreśla się znaczenie indywidualnych czynników czy mechanizmów wpływających na motywację pracowników w zespołach. Zwykle nie uwzględnia się perspektywy zespołu oraz czynników wynikających ze wzajemnych interakcji i wytworzonych w zespole wzorców motywacyjnych. Celem przeprowadzonego badania pilotażowego było ukazanie kształtu kolektywnej perspektywy w rozumieniu motywacji zespołu i przetestowanie „map mentalnych” jako narzędzia służącego do badania zespołowych konstruktów pojęcia „motywacja zespołu”. W badaniu wzięło udział 18 osób, pracujących w 3 różnych zespołach. Każdy z zespołów został poproszony o narysowanie mapy mentalnej ilustrującej rozumienie terminu „motywacja zespołu” i zależności między pojęciami, które się na ten termin składają. Treść i strukturę map mentalnych poddano analizie jakościowej (analiza treści) i ilościowej (średnie liczby komponentów i połączeń, gęstości map, macierze sąsiedztwa). Uzyskane wyniki wskazują, że: (1) narzędzie, którym posłużono się w badaniu, pozwala na uchwycenie specyfiki zbiorowego modelu mentalnego badanego pojęcia; (2) poza typowymi motywatorami wstępującymi w literaturze dotyczącej motywacji jednostek, w mapach znajdują się też czynniki charakterystyczne dla pracy i procesów zespołowych. pl
dc.abstract.en Typically, literature on motivation emphasized the importance of individual factors as well as mechanisms that affect the motivation of employees in teams. Team’s perspective and factors resulting from mutual interactions and patterns of motivation produced by the team were usually not taken into account in previous studies. The aim of this pilot study was to show the shape of the collective perspective on the meaning of team motivation and test “mental maps” as a tool for studying team constructs of “team motivation”. The following study involved 18 people, working in 3 different teams. Each team was asked to draw a mental map illustrating understanding of the term “team motivation” and relationships between concepts that made up this term. The content and structure of mental maps were analyzed qualitatively (content analysis) and quantitatively (average number of components and connections, maps density, adjacency matrix) . The results indicate that: (1) the tool which was used in the study captures the collective mental model specificity of the studied term; (2) beyond the typical motivators presented in the literature on motivation of individuals there are also factors which are specific for the team work and team processes. pl
dc.subject.pl motywacja zespołu pl
dc.subject.pl model mentalny pl
dc.subject.pl mapy poznawcze pl
dc.subject.pl zarządzanie zespołem pl
dc.subject.en team motivation pl
dc.subject.en mental model pl
dc.subject.en mental map pl
dc.subject.en team management pl
dc.description.number 2 (26) pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843968ZP.14.015.2349 pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 8


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)