Jagiellonian University Repository

Metaforyczny most : rozważania na marginesie pewnego eseju Wiktora Pielewina

pcg.skipToMenu

Metaforyczny most : rozważania na marginesie pewnego eseju Wiktora Pielewina

Show full item record

dc.contributor.author Ochniak, Magdalena [SAP11018225] pl
dc.contributor.editor Skotnicka, Anna [SAP14003377] pl
dc.contributor.editor Świeży, Janusz [SAP11016893] pl
dc.date.accessioned 2015-05-22T08:51:15Z
dc.date.available 2015-05-22T08:51:15Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64028-47-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7762
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Metaforyczny most : rozważania na marginesie pewnego eseju Wiktora Pielewina pl
dc.title.alternative Metaphorical bridge (thoughts roughly related to an essay by Victor Pelevin) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Krakov : Scriptum pl
dc.description.physical 669-679 pl
dc.abstract.pl Współczesny rosyjski pisarz Wiktor Pielewin (ur. 1962), znany czytelnikom głównie ze swych wysokonakładowych powieści jest także autorem kilku esejów. W niniejszym artykule analizie został poddany jeden z nich pt. Мост, который я хотел перейти (2001). W eseju tym motywy obecne zarówno we wczesnej twórczości pisarza, jak i w dziełach późniejszych (most, droga, rzeka, życie "po życiu", utracona szansa, dorastanie i in.) służą Pielewinowi do zilustrowania myśli nurtującej człowieka od wieków: co jest "po drugiej stronie", a więc jaki jest sens naszego życia? Pytanie owo zyskuje tu jednak ciekawy wyraz. Tytułowy most jest nie tylko obrazowym motywem ilustrującym rozważania o ludzkiej egzystencji. Sam esej przybiera bowiem kształt mostu: tekst jest skomponowany liniowo, ma pierścieniową strukturę. Ponadto frazy wyjawione w tekście jako znaczące powtarzają się w nim wyraźnym porządku i z określoną symetrią. Most symbolizuje więc w tekście Pielewina nie tylko łączenie dwóch przeciwległych brzegów, czy dwóch etapów życia człowieka, ale także łączenie (za pomocą mostu-­eseju) — autora i czytelnika. pl
dc.abstract.en Russian contemporary writer Victor Pelevin (born in 1962) is known to readers from to his novels published in large numbers of copies but he is also an author of several essays. This article is devoted to an analysis of one of them which is entitled The Bridge I Wanted to Cross (Мост, который я хотел перейти (2001)). The essay contains themes present both in his early writing and later works (bridge, road, river, life "after life", lost changes, growing up, etc.). They are used by Pelevin to illustrate the question that has been troubling man for ages: what is there "on the other side" and what is therefore the sense of our life? But this question is expressed here in a very interesting way. The bridge in the title is not only a picturesque motif that illustrates considerations about human existence. The essay itself has the form of a bridge as well: it is composed linearly and it has a ring structure. Moreover, phrases that are revealed as meaningful in the text are repeated in it in an explicit order and with specific symmetry. Thus, in Pelevin’s text, the bridge is the symbol of a connection between two opposite banks, that is two stages of human life, but also a connection (through the bridge in the form of an essay) between the author and the reader. pl
dc.subject.pl Pielewin pl
dc.subject.pl esej pl
dc.subject.pl motyw pl
dc.subject.pl most pl
dc.description.series Rosja - Myśl, Słowo, Obraz, ISSN 1733-7542; t. 17 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.container От модернизма к постмодернизму : русская литература XX и XXI веков = Ot modernizma k postmodernizmu : russkaâ literatura XX-XXI vekov : sbornik statej v čest' professora Haliny Vaškelevič = Od modernizmu do postmodernizmu : literatura rosyjska XX-XXI wieku : tom jubileuszowy dedykowany profesor Halinie Waszkielewicz pl
dc.language.container rus pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)