Jagiellonian University Repository

Analiza SWOT wykorzystania funduszy europejskich w regionalnej gospodarce turystycznej w latach 2007-2013

pcg.skipToMenu

Analiza SWOT wykorzystania funduszy europejskich w regionalnej gospodarce turystycznej w latach 2007-2013

Show full item record

dc.contributor.author Panasiuk, Aleksander [SAP14031966] pl
dc.contributor.author Sidorkiewicz, Marta pl
dc.date.accessioned 2019-05-31T07:45:02Z
dc.date.available 2019-05-31T07:45:02Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1428-278X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/76276
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Analiza SWOT wykorzystania funduszy europejskich w regionalnej gospodarce turystycznej w latach 2007-2013 pl
dc.title.alternative Analysis of Use of European Funds in the Regional Tourism Economy in the Years 2007-2013 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 81-92 pl
dc.identifier.weblink https://wnus.edu.pl/er/pl/issue/964/article/15674/ pl
dc.abstract.pl Opracowanie stanowi próbę oceny stanu wykorzystania funduszy europejskich na gospodarkę turystyczną w Polsce, w perspektywie finansowej na lata 2007-2013. Zaprezentowano ogólne miejsce gospodarki turystycznej w regionalnych programach operacyjnych. Obszarem badań szczegółowych były gminy województwa zachodniopomorskiego. Celem opracowania jest przeprowadzenie analizy SWOT wykorzystania środków Unii Europejskiej w regionalnej gospodarce turystycznej na podstawie prowadzonych szczegółowych badań dotyczących perspektywy finansowej w latach 2007-2013. Z prowadzonych badań wynika, że środki UE na projekty turystyczne w analizowanych gminach nie decydują bez-pośrednio o stanie funkcjonowania gospodarki turystycznej, wpływając generalnie na rozwój regionalny i poziom życia mieszkańców. Relacja pomiędzy stanem wykorzystania środków UE a rozwojem gospodarki turystycznej jest wynikiem także wielu innych czynników, które dla poszczególnych gmin należy analizować indywidualnie. Problemem ten można zaobserwować poprzez ocenę elementów zidentyfikowanych w przeprowadzonej analizie SWOT. Podjęte rozważania i wnioski z nich wynikające są podstawą do podjęcia dalszych badań w zakresie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 i miejsca gospodarki turystycznej w finansowaniu unijnym na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. pl
dc.abstract.en The study is an attempt to assess the use of European funds in Poland for the tourism economy in the financial perspective for 2007-2013. The general place of the tourism economy in regional operational programs has been presented. The area of research was the communes of Zachodniopomorskie Voivodeship. The aim of the study was SWOT analysis of the use of European Union funds in the regional tourism economy in relation to the financial perspective in 2007-2013. The research shows that the EU funds for the project analyzed in tourist communities don’t directly decide on the state of operation of the tourism economy, but generally influence on regional development and living standards. The relationship between the state of use of EU funds and the development of the tourism economy is also the result of many other factors that should be analyzed individually for individual communes. This problem can be observed by assessing the elements identified in the SWOT analysis. Considerations and conclusions of research are the basis for further research in the area of the financial perspective for 2014-2020 and the place of the tourist economy in the EU funding at the level of local government units. pl
dc.subject.pl gospodarka turystyczna pl
dc.subject.pl analiza SWOT pl
dc.subject.pl fundusze europejskie pl
dc.subject.en tourism economy pl
dc.subject.en SWOT analysis pl
dc.subject.en European funds pl
dc.description.volume 33 pl
dc.identifier.doi 10.18276/er.2017.33-08 pl
dc.title.journal Europa Regionum pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-05-30 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Przedsiębiorczości pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa