Jagiellonian University Repository

Interrelations between relief and distribution of the beetles from family Carabidae in the karst upland landscape

pcg.skipToMenu

Interrelations between relief and distribution of the beetles from family Carabidae in the karst upland landscape

Show full item record

dc.contributor.author Maciejowski, Wojciech [SAP11016177] pl
dc.date.accessioned 2019-05-24T12:05:12Z
dc.date.available 2019-05-24T12:05:12Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.issn 1335-342X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/75705
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Interrelations between relief and distribution of the beetles from family Carabidae in the karst upland landscape pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 141-147 pl
dc.description.additional Bilbiogr. s. 147 pl
dc.identifier.weblink http://147.213.211.222/sites/default/files/EkSup10615macie_0.pdf pl
dc.abstract.pl Autor omawia pilotażowe badania, przeprowadzone w okresie 2000-2002, dotyczące relacji pomiędzy rzeźbą a rozmieszczeniem chrząszczy z rodziny Carabidae. Teren badań znajdował się w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, wzdłuż profilu kauzalnego przez jar krasowy doliny Szklarki. Materiał zbierano w kolejnych latach 2000-2002 na ośmiu stanowiskach badawczych. Chrząszcze łapano za pomocą pułapek (pitfall traps). Zebrano 3321 osobników Carabidae należących do 51 gatunków. Analiza statystyczna wykazała silną liniową zależność między bogactwem gatunkowym a formą rzeźby. Wysokość bezwzględna i intensywność spełzywania korelują dodatnio z liczebnością chrząszczy. Procesy geomorfologiczne nie miały wpływu na rozmieszczenie chrząszczy (analiza wskaźników różnorodności była nieistotna statystycznie). pl
dc.abstract.en The author discusses the piloting research, conducted in the years 2000-2002, concerning interrelations between relief and distribution of beetles from family Carabidae. The study area was located in southern part of Cracow-Częstochowa Upland, at the catena across the karst canyon of Szklarka River valley. The material was collected during consecutive years 2000-2002 at 8 measurement points. The cockchafers were caught using pitfall traps method. Total sample consisted of 3321 specimens of Carabidae belonging to 51 species. The statistic analysis showed strong linear dependence between the species richness and land form. Altitude and intensity of creeping are important factor for abundance. The geomorphic processes had no influence on the cockchafers activity (analyse of indexes of diversity was insignificant statistically). pl
dc.subject.pl różnorodność pl
dc.subject.pl morfologiczne parametry środowiska pl
dc.subject.pl pułapki (pitfall traps) pl
dc.subject.pl Carabidae pl
dc.subject.en diversity pl
dc.subject.en geomorphic factors pl
dc.subject.en pitfall trap pl
dc.subject.en Carabidae pl
dc.description.volume 25 pl
dc.description.number Supplement 1 pl
dc.description.points 10 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.eissn 1337-947X pl
dc.title.journal Ekológia pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-05-23 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)