Jagiellonian University Repository

Influence of climatic factors on distribution of the beetles from families Curculionidae and Carabidae (Coleoptera)

pcg.skipToMenu

Influence of climatic factors on distribution of the beetles from families Curculionidae and Carabidae (Coleoptera)

Show full item record

dc.contributor.author Maciejowski, Wojciech [SAP11016177] pl
dc.contributor.author Skalski, Tomasz [SAP11016713] pl
dc.date.accessioned 2019-05-24T12:02:08Z
dc.date.available 2019-05-24T12:02:08Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.issn 1335-342X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/75704
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Influence of climatic factors on distribution of the beetles from families Curculionidae and Carabidae (Coleoptera) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 148-158 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 157-158 pl
dc.identifier.weblink http://147.213.211.222/sites/default/files/EkSup10616macie_0.pdf pl
dc.abstract.pl Zależności między czynnikami klimatycznymi a występowaniem chrząszczy (Coleoptera) należących do rodzin Curculionidae i Carabidae (będących odpowiednio fitofagami i zoofagami) badano w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w ciągu trzech kolejnych lat 2001-2003. Trzydzieści stanowisk badawczych różniło się od siebie cechami środowiska przyrodniczego. Analiza głównych składowych opisuje 57,2% ogółu wariancji dla zgrupowań biegaczowatych (Carabidae) i 35,5% dla zgrupowań ryjkowcowatych (Curculionidae) dla dwóch pierwszych osi. Ekspozycja i użytkowanie ziemi były głównymi czynnikami determinującymi skład gatunkowy zgrupowań chrząszczy między stanowiskami. Analiza regresji wielokrotnej krokowej wstecznej nie wykazała korelacji między bogactwem gatunkowym owadów a czynnikami klimatycznymi. Omówiono też przydatność analizy małej grupy w badaniach różnorodności biologicznej. pl
dc.abstract.en Relationships between climatic factors and occurrence of beetles (Coleoptera) belonging to families Curculionidae and Carabidae (forming respectively phytophagous and carnivorous guilds) have been investigated in southern part of Cracow-Częstochowa Upland during three consecutive years 2001-2003. Thirty localities differing in features of natural environment have been chosen. Principal Component Analysis described of 57.2% of variation for Carabidae assemblages and 35.5% of variation for Curculionidae assemblages for the first two axes. Exposure and land use were main factors determining species variation between localities. Multiple Regression didn't show close relationships between insect richness and climatic factors. Usefulness of analyse small group in investigation of biodiversity is discussed. pl
dc.subject.pl różnorodność pl
dc.subject.pl czynniki klimatyczne pl
dc.subject.pl Carabidae pl
dc.subject.pl Curculionidae pl
dc.subject.en diversity pl
dc.subject.en climatic factors pl
dc.subject.en Carabidae pl
dc.subject.en Curculionidae pl
dc.description.volume 25 pl
dc.description.number Supplement 1 pl
dc.description.points 10 pl
dc.description.publication 0,85 pl
dc.identifier.eissn 1337-947X pl
dc.title.journal Ekológia pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-05-23 pl
dc.participation Skalski, Tomasz: 50%; Maciejowski, Wojciech: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)