Jagiellonian University Repository

Ekwiwalencja przekładu w kontekście oceny wiarygodności zeznań świadka

pcg.skipToMenu

Ekwiwalencja przekładu w kontekście oceny wiarygodności zeznań świadka

Show full item record

dc.contributor.author Liber-Kwiecińska, Katarzyna [SAP14004502] pl
dc.contributor.author Brol, Magdalena pl
dc.contributor.author Głowacka, Agnieszka pl
dc.contributor.author Kudyk, Justyna pl
dc.contributor.author Pasiut, Marta pl
dc.date.accessioned 2019-05-23T12:22:59Z
dc.date.available 2019-05-23T12:22:59Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1689-9121 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/75598
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ekwiwalencja przekładu w kontekście oceny wiarygodności zeznań świadka pl
dc.title.alternative Equivalence of written translation in the context of the assessment of the credibility of witness testimony pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 119-146 pl
dc.abstract.pl W artykule przedstawiono badanie nad ekwiwalencją przekładu pisemnego w kontekście oceny wiarygodności zeznań świadka. W pierwszej części omówiono psychologiczne kryteria oceny wiarygodności zeznań oraz lingwistyczne wskaźniki kłamstwa, które stanowiły podstawę teoretyczną badania. Tłumaczenia zgromadzone w toku badania poddano analizie językowej i porównano z oryginałem, aby wyodrębnić kategorie błędów popełnianych przez tłumaczy przed szkoleniem i po nim z zakresu znajomości kryteriów oceny wiarygodności zeznań. Przeprowadzono także analizę porównawczą ocen przyznanych przez sędziów kompetentnych oceniających oryginał i tłumaczenia. Analiza statystyczna wykazała, że istnieją różnice w ocenie oryginału i jego tłumaczenia, a znajomość kryteriów wiarygodności zeznań świadka ma pozytywny wpływ na ekwiwalencję tłumaczenia. pl
dc.abstract.en This article presents a study on the equivalence of written translation in the context of the assessment of the credibility of witness testimony. Part one examines psychological criteria for assessing the credibility of testimony and linguistic indicators of deception that formed the theoretical basis of the study. Translations gathered during the study were analyzed linguistically and compared with original in order to categorize the errors and mistakes made by translators before and after learning the criteria of statements credibility assessment in training. The article also presents a comparative analysis of the assessments made by expert judges with regard to both the original testimonies and the translations thereof. The results of the statistical analysis showed that there are certain differences in the assessment of an original and its translation, and knowledge of the criteria for determining the credibility of a witness’s testimony has a positive impact on translation equivalence. pl
dc.subject.pl zeznanie świadka pl
dc.subject.pl ocena wiarygodności pl
dc.subject.pl ekwiwalencja pl
dc.subject.pl tłumaczenie pisemne pl
dc.subject.pl analiza porównawcza pl
dc.subject.en credibility assessment pl
dc.subject.en equivalence pl
dc.subject.en witness testimony pl
dc.subject.en comparative analysis pl
dc.subject.en translation pl
dc.description.volume 25 pl
dc.description.number 1 (43) pl
dc.description.publication 1,6 pl
dc.identifier.doi 10.12797/MOaP.25.2019.43.07 pl
dc.identifier.eissn 2391-6745 pl
dc.title.journal Między Oryginałem a Przekładem pl
dc.title.volume Z myślą o odbiorcach przekładu pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-29 pl
dc.participation Liber-Kwiecińska, Katarzyna: 20%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa