Jagiellonian University Repository

Changes of natural landscape in the Beskid Niski Mountains during 1938-1998 as exemplified by the Ropianka stream catchment

pcg.skipToMenu

Changes of natural landscape in the Beskid Niski Mountains during 1938-1998 as exemplified by the Ropianka stream catchment

Show full item record

dc.contributor.author Maciejowski, Wojciech [SAP11016177] pl
dc.date.accessioned 2019-05-22T10:48:16Z
dc.date.available 2019-05-22T10:48:16Z
dc.date.issued 2001 pl
dc.identifier.issn 1335-342X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/75473
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Changes of natural landscape in the Beskid Niski Mountains during 1938-1998 as exemplified by the Ropianka stream catchment pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 100-109 pl
dc.abstract.pl Autor omawia zmiany jakie dokonały się w okresie ostatnich 60 lat w krajobrazie niewielkiej zlewni potoku Ropianka, w południowo-wschodniej części Beskidu Niskiego (Polska). Dla określonych okresów historycznych autor rekonstruuje dominujący charakter krajobrazu, zasięg terenów leśnych w stosunku do obszarów użytkowanych rolniczo i wysokość granicy upraw. Autor przedstawia też powiązania pomiędzy wydarzeniami historycznymi, działalnością człowieka oraz jego ingerencją w środowisko przyrodnicze, z której siłą wiążą się zmiany w krajobrazie zlewni. Jednocześnie ukazuje te zmiany w przestrzeni, wyjaśnia przyczyny i wyróżnia etapy, w jakich te zmiany następowały. Analiza ukazuje diametralne przemiany jakie nastąpiły w strukturze krajobrazu na tym obszarze w latach 1938-1998. Do 1938 roku w krajobrazie zlewni dominowały użytki rolne (prawie 85% pow.). W tym też czasie bardzo wysoko sięgała granica upraw, dochodząca w północnej części obszaru do wys. 590 m n.p.m. Od 1947 roku na obszarach porolnych rozpoczął się proces naturalnej sukcesji roślinności, który wzmocniony akcjami zadrzewiania spowodował obniżenie się granicy upraw na początku lat 80. do wys. 490 m n.p.m. i dominację w krajobrazie terenów leśnych (ponad 60%). W okresie 1980-1998 zaznaczyła się tendencja spadkowa pow. lasów (niecałe 60%), głównie na korzyść łąk, pastwisk oraz wykorzystywanych pod wypas zarośli parkowych (40% pow.). pl
dc.abstract.en The author discusses landscape changes over the past 60 years in a small catchment basin of the Ropianka stream, in the south-eastern part of the Beskid Niski (Low Beskid) Mountains, in Polish Carpathians. For the chosen historical periods he reconstructs a dominating pattern of landscape, the extent of forest areas as compared with areas under cultivation, and the height of crop boundary. The author also presents relationships between historical events, man’s activities and his interference with the natural environment, the rate of which affects changes in the catchment landscape. At the same time the author shows these changes in space, explains the causes, and separates stages in which the changes took place. An analysis displays diametrical transformations that had taken place in the relevant area over 1938-1998. By 1938 the landscape of the catchment was dominated by arable land (nearly 85% of the surface). At that time the upper limit of crops was reaching as high as 590 m a.s.l. in the northern part of the area. Since 1947 the former agricultural areas were included in the process of natural plant succession, which strengthened by planting actions caused the lowering of the crop boundary to 490 m a.s.l. at the beginning of the 1980s and the domination of forest areas (over 60%) in the landscape. Over 1980-1998 a decreasing tendency was marked in the surface of forest area (below 60%), chiefly in favour of meadows, pastures and parklands used for cattle grazing (40% of the area). pl
dc.description.volume 20 pl
dc.description.number Supplement 3 pl
dc.description.publication 0,67 pl
dc.identifier.eissn 1337-947X pl
dc.title.journal Ekológia pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)