Jagiellonian University Repository

Kontrowersje wokół wizerunku lekarza w reklamie : podejście normatywne

pcg.skipToMenu

Kontrowersje wokół wizerunku lekarza w reklamie : podejście normatywne

Show full item record

dc.contributor.author Barańska, Marzena [SAP14019663] pl
dc.date.accessioned 2019-05-22T10:44:53Z
dc.date.available 2019-05-22T10:44:53Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1231-7853 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/75472
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Kontrowersje wokół wizerunku lekarza w reklamie : podejście normatywne pl
dc.title.alternative Controversy over the image of a doctor in advertising : a normative approach pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 41-52 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 51-52 pl
dc.abstract.pl Prawo do informacji jest jednym z podstawowych praw przysługujących jednostce. Zakres przekazywanych treści może dotyczyć wyrobów farmaceutycznych i ma istotne znaczenie w realizacji prawa do ochrony zdrowia. Producenci wyrobów farmaceutycznych, korzystając z perswazyjności przekazu reklamowego, dokonują wyboru odpowiednich metod i technik oddziaływania, które wpływają na wyroby dokonywane przez konsumentów. Celem artykułu jest omówienie stosowanych praktyk w zakresie ukazywania wizerunku lekarza w przekazach reklamowych, jako narzędzia perswazyjnego oddziaływania w obliczu obowiązującego ustawodawstwa w Polsce. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia prawne dotyczące udziału lekarzy w reklamach za interesujące uznano zagadnienie wykorzystania wizerunkiem lekarza w przekazach reklamowych w obliczu obowiązujących reglamentacji normatywnych i pozanormatywnych. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto tezę: ukazywany w reklamach wyrobów farmaceutycznych wizerunek lekarza może wprowadzać klientów w błąd i, mimo krytycznej oceny opinii publicznej, nie wpływa na zmianę aktualnie obowiązującego ustawodawstwa, dając asumpt reklamodawcom do projekcji obrazów, w których osoby obdarzane z racji rzekomo wykonywanego zawodu zaufaniem społecznym polecają leki, co nie pozostaje bez wpływu na decyzje zakupowe konsumentów. Za podstawowe uznano pytanie badawcze, w jakim stopniu normatywne zakazy dotyczące udziału lekarzy w reklamach są stosowane praktyce. Z uwagi na powyższe zastosowano następujące metody badawcze: obserwacji, egzegezy tekstów prawnych, komparatystycznej, analizy zawartości treści. pl
dc.abstract.en The right to information is one of the fundamental rights of the individual. The scope of the content transferred may concern pharmaceutical products, which is important in the implementation of the right to health.Manufacturers of pharmaceutical products use the persuasiveness of the advertising message to influence their decisions on consumers. Current practices indicate that the appropriate selection of tools and techniques of influence is essential for successful marketing. Promotional slogans emphasizing the value and effectiveness of a product combined with the dynamics of the message and image stimulate interest of potential buyers. Particular role is attributed to the presence of a doctor, a dentist, a laboratory, their participation often determines the credibility of economic statements. pl
dc.subject.pl marketing pl
dc.subject.pl reklama pl
dc.subject.pl wyroby farmaceutyczne pl
dc.subject.pl lekarz pl
dc.subject.pl wizerunek pl
dc.subject.en marketing pl
dc.subject.en advertising pl
dc.subject.en pharmaceutical products pl
dc.subject.en doctor pl
dc.subject.en image pl
dc.description.volume 26 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.33226/1231-7853.2019.4.4 pl
dc.title.journal Marketing i Rynek pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)