Jagiellonian University Repository

Ośrodki pielgrzymkowe buddyzmu na Sri Lance

pcg.skipToMenu

Ośrodki pielgrzymkowe buddyzmu na Sri Lance

Show full item record

dc.contributor.author Maciejowski, Wojciech [SAP11016177] pl
dc.date.accessioned 2019-05-20T16:16:54Z
dc.date.available 2019-05-20T16:16:54Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.issn 1425-1922 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/75285
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ośrodki pielgrzymkowe buddyzmu na Sri Lance pl
dc.title.alternative Buddhist pilgrimage sites in Sri Lanka pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 259-270 pl
dc.identifier.weblink https://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje,000081?&page=rok pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=00008124&notka=V29qY2llY2ggTWFjaWVqb3dza2kgMjAwNSBPc31yb2RraSBwaWVsZ3J6eW1rb3dlIGJ1ZGR5em11IG5hIFNyaSBMYW5jZQ== pl
dc.abstract.pl Artykuł omawia rozkład w przestrzeni geograficznej najważniejszych ośrodków kultu religijnego znajdujących się na terytorium Sri Lanki, przedstawiając problem na tle dość zróżnicowanej mozaiki narodowościowej (gł. Syngalezi, Tamilowie, Maurowie) i wyznaniowej (gł. buddyzm, hinduizm, islam, chrześcijaństwo) ludności tego państwa. Szczególny nacisk autor kładzie na charakterystykę centrów pielgrzymkowych wyznania buddyjskiego, będącego dominującym wyznaniem na Sri Lance. Ukazuje w niej najważniejsze miejsca i obiekty sakralne stanowiące przedmiot kultu (m.in. świątynie i monumentalne posągi Buddy, święte drzewo Bodhi, miejsca medytacji), jak również ich znaczenie dla pielgrzymów. Zwraca uwagę na znaczenie ośrodków pielgrzymkowych wśród innych wyznań, co wynika z faktu, iż dwa z nich stanowią miejsce pielgrzymek wyznawców różnych religii. Dotyczy to świętej góry Sri Pada (Adam’s Peak) będącej punktem docelowym pielgrzymek buddystów, chrześcijan i muzułmanów, jak też miejscowości Kataragama, do której zmierzają pątnicy wyznania buddyjskiego i hinduskiego, jak i muzułmańskiego. Autor podejmuje też próbę określenia rangi centrów pielgrzymkowych jako ośrodków turystycznych, stanowiących też silny magnes dla turystów nie-pielgrzymów (szczególnie zagranicznych). Jednocześnie zwraca uwagę na ich dostępność komunikacyjną. pl
dc.abstract.en The paper discusses the spatial distribution of the religious cult sites in Sri Lanka against the backdrop of the of the country’s rich pattern of ethnic (mainly Sinhalese, Tamil and Moor) and religious groups (mainly Buddhist, Islamic and Christian). The main focus is on the pilgrimage sites of Buddhism – Sri Lanka’s dominant religion. The main sites and objects of cult are presented, such as temples and meditation places and massive monuments of Buddha, the holy tree of Bodhi and meditation places, as well as their significance to the pilgrims. Other religions are mentioned in the context of two of the sites that also draw pilgrims from other denominations. These are the holy peak of Sri Pada (Adam's Peak), which is a destination for Buddhist, Christian and Muslim pilgrims; and the town of Kataragama, that draws Hindu and Muslim followers, as well as Buddhists. The author also proposes a ranking of pilgrimage centres as destination for non-pilgrim tourists, especially international. Additionally, access by means of transport is dealt with. pl
dc.subject.pl Sri Lanka pl
dc.subject.pl buddyzm pl
dc.subject.pl pielgrzymowanie pl
dc.subject.pl święte miejsca pl
dc.subject.en Sri Lanka pl
dc.subject.en Buddhism pl
dc.subject.en pilgrimage pl
dc.subject.en the holy sites pl
dc.description.number 16 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.eissn 2083-3105 pl
dc.title.journal Peregrinus Cracoviensis pl
dc.title.volume Pielgrzymki a sakralizacja przestrzeni pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-09-23 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa