Jagiellonian University Repository

Skutki podatkowe zawarcia umowy konsorcjum

pcg.skipToMenu

Skutki podatkowe zawarcia umowy konsorcjum

Show full item record

dc.contributor.author Kołek, Paweł pl
dc.date.accessioned 2019-05-15T14:38:16Z
dc.date.available 2019-05-15T14:38:16Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74737
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Skutki podatkowe zawarcia umowy konsorcjum pl
dc.title.alternative Tax consequences of concluding a consortium agreement pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 87-100 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/142705460/IPP_4_2018.pdf#page=87 pl
dc.abstract.pl Dynamika stosunków gospodarczo-prawnych pociąga za sobą budowanie przez przedsiębiorców porozumień by osiągnąć cel, jakim jest realizacja przedsięwzięcia o znacznej wartości. Umowa konsorcjum stanowi jedną z form prawnych dla takich porozumień. Wiąże się to z daleko posuniętą swobodą i elastycznością w zakresie ukształtowania tej umowy, stanowiąc alternatywę dla innej formy konsolidacji, jaką jest spółka. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu wpływu postanowień umowy konsorcjum na skutki podatkowe zarówno na gruncie podatku od towarów i usług, jak i podatku od osób prawnych. Rozważania dotyczą zatem ustalenia podmiotu, na którym spoczywa obowiązek podatkowy, jak również określenia pozycji lidera konsorcjum, wskazując na jego prawa i obowiązki. Głównym problem jest analiza alokacji kosztów i przychodów oraz wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami konsorcjum. Artykuł stanowi również ostrożną próbę wskazania rozwiązań gospodarczo korzystniejszych w określonych kontekstach sytuacyjnych. pl
dc.abstract.en The dynamics of economic and legal relations entail building agreements by entrepreneurs in order to achieve the goal of implementing a project of significant value. The consortium agreement is a legal form for such agreements, it involves a far-reaching freedom and flexibility in terms of its formation, constituting an alternative to another form of consolidation, which is a company. The purpose of this article is to present the problem of influence of provisions of consortium agreement on tax consequences of both the tax on goods and services and the tax on legal persons established by the parties. The considerations concern, therefore, determination of the entity on which the payment obligation lies, as well as determining the position of the consortium leader, indicating its rights and obligations. The main problem is the analysis of allocation of costs and revenues and mutual settlements between the consortium teams. The article is also a cautious attempt to identify economically more advantageous solutions in specific situational contexts. pl
dc.subject.pl konsorcjum pl
dc.subject.pl alokacja kosztów i przychodów pl
dc.subject.pl podatki pl
dc.subject.en consortium agreement pl
dc.subject.en allocation of costs and revenues pl
dc.subject.en tax pl
dc.description.number 4 (44) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-05-15 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa