Jagiellonian University Repository

Całkowity zakaz reklamy usług leczniczych i punktów farmaceutycznych w świetle prawa Unii Europejskiej : perspektywa polska

Całkowity zakaz reklamy usług leczniczych i punktów ...

Show full item record

dc.contributor.author Kujawa, Maciej pl
dc.date.accessioned 2019-05-15T14:12:52Z
dc.date.available 2019-05-15T14:12:52Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74735
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Całkowity zakaz reklamy usług leczniczych i punktów farmaceutycznych w świetle prawa Unii Europejskiej : perspektywa polska pl
dc.title.alternative Complete ban on advertising of medical services and pharmacies in the European Union law : Polish perspective pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 76-86 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/142705460/IPP_4_2018.pdf#page=76 pl
dc.abstract.pl Tematem artykułu jest analiza krajowej regulacji wprowadzającej całkowity zakaz reklamy usług leczniczych i punktów aptecznych w świetle prawa Unii Europejskiej, uwzględniając najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie. Artykuł poddaje analizie przedmiotową regulację pod kątem zgodności z przepisami pierwotnego, jak i wtórnego prawa UE, w szczególności z dyrektywą o nieuczciwych praktykach handlowych oraz dyrektywą o handlu elektronicznym. Omówione zostają również sposoby ograniczeń traktatowych swobód z uwagi na wprowadzony przez państwo członkowskie zakaz. Celem artykułu jest również przedstawienie polskiego aspektu istnienia takich regulacji oraz ich sposobów uzasadniania, z odwołaniem do kontekstu polskiej Konstytucji oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. pl
dc.abstract.en The subject of the article is to analyse of national legislation introducing total ban concerning care services and limited service pharmacies in the light of the European Union law taking, taking into account the latest case-law of the Court of Justice of the European Union in this respect. The article analyses the said legislation in terms of compliance with the provisions of EU primary and secondary law, particularly with unfair commercial practices directive and directive on electronic commerce. Additionally, the author discusses ways in which the Treaty freedoms are restricted in view of ban introduced by a member state. The aim of the article is also to present Polish aspect of existence of such legislation and ways in which it is legitimised referring to the context of Polish constitution and case-law of the Constitutional Tribunal. pl
dc.subject.pl zakaz reklamy pl
dc.subject.pl usługi lecznicze pl
dc.subject.pl prawo Unii Europejskiej pl
dc.subject.pl swoboda świadczenia usług pl
dc.subject.en ban on advertising pl
dc.subject.en care services pl
dc.subject.en European Union law pl
dc.subject.en free movement of services pl
dc.description.number 4 (44) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-05-15 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa