Jagiellonian University Repository

Instytucje : między mechanizmem rynkowym i mechanizmem władzy

pcg.skipToMenu

Instytucje : między mechanizmem rynkowym i mechanizmem władzy

Show full item record

dc.contributor.author Ząbkowicz, Anna [SAP11018187] pl
dc.date.accessioned 2019-05-10T07:43:05Z
dc.date.available 2019-05-10T07:43:05Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0013-3205 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74349
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.subject.other институты pl
dc.subject.other рыночный механизм pl
dc.subject.other экономический порядок pl
dc.subject.other власть pl
dc.title Instytucje : między mechanizmem rynkowym i mechanizmem władzy pl
dc.title.alternative Institutions : between the market mechanism and power mechanisms pl
dc.title.alternative Институты : между рыночным механизмом и механизмами власти pl
dc.title.alternative Instituty : meždu rynočnym mehanizmom i mehanizmami vlasti pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 145-162 pl
dc.description.additional Bibliogr. s.159-160 pl
dc.identifier.weblink http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2019&nr=2&strona=145+ pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia próbę instytucjonalnego podejścia do gospodarki. Korzystając z asocjacji z naukami o zarządzaniu, autorka proponuje, aby z pomocą podstawowych koncepcji nowej ekonomii instytucjonalnej dokonać rekonstrukcji spójnego i kompleksowego obrazu gospodarki. Jedno z kluczowych pojęć w tej dziedzinie, mianowicie governance, wykorzystuje jako narzędzie tworzenia tego obrazu. W tym ujęciu governance oznacza rozwiązywanie konfliktów w ramach gospodarującej organizacji, a government odnosi się do koordynacji interesów gospodarczych w strukturach państwa. Przedstawiona próba schematycznego ujęcia porządku gospodarczego zwraca uwagę również na rolę władzy, chociaż aspekt ten nie jest szerzej rozważany. Koncepcja porządku gospodarczego pomaga usystematyzować myślenie o gospodarce i zwraca uwagę na nierynkowe instytucje, które mogą wspomagać lub osłabiać konkurencję rynkową. pl
dc.abstract.en Using the association between economics and management science, the author proposes to reconstruct a cohesive and comprehensive picture of the economy. One of the crucial concepts in this field, governance, is employed as an instrument to create such a picture. In this approach, ‘governance’ means solving of conflicts arising within an economic organization while ‘government’ refers to the coordination of economic interests in the state structures. The presented attempt to interpret the economic order helps us to systematize our thinking about the economy, and it points at the role of non-market institutions which can support or mitigate market competition. pl
dc.abstract.other В статье делается попытка представить институциональный подход к экономике. Автор предлагает провести реконструкцию целостной и комплексной картины экономики на базе науки об управлении и основных концепций новой институциональной экономики. Одно из ключевых понятий в этой области, а именно governance используется в качестве инструмента создания этой картины. При таком подходе governance означает решение конфликтов в рамках хозяйствующей организации, government относится к координации экономических интересов в структурах государства. Автор делает попытку схематичного представления экономического порядка, обращает также внимание на роль власти, хотя этот аспект более широко не рассматривается. Концепция экономического порядка помо­гает систематизировать мышление об экономике и обращает внимание на нерыночные институты, которые могут поддерживать или ослабевать рыночную конкуренцию. pl
dc.subject.pl instytucje pl
dc.subject.pl mechanizm rynkowy pl
dc.subject.pl porządek gospodarczy pl
dc.subject.pl władza pl
dc.subject.en institutions pl
dc.subject.en market mechanism pl
dc.subject.en economic order pl
dc.subject.en governance pl
dc.subject.en government pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.eissn 2299-6184 pl
dc.title.journal Ekonomista pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-05-08 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)