Jagiellonian University Repository

Międzynarodowa wymiana stażystów jako szansa rozwoju w środowisku międzykulturowym : rola właściwego zarządzania programami wymiany dla sukcesu ich uczestników

pcg.skipToMenu

Międzynarodowa wymiana stażystów jako szansa rozwoju w środowisku międzykulturowym : rola właściwego zarządzania programami wymiany dla sukcesu ich uczestników

Show full item record

dc.contributor.author Łuczyński, Jan [SAP11011173] pl
dc.date.accessioned 2019-05-08T10:25:05Z
dc.date.available 2019-05-08T10:25:05Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74232
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Międzynarodowa wymiana stażystów jako szansa rozwoju w środowisku międzykulturowym : rola właściwego zarządzania programami wymiany dla sukcesu ich uczestników pl
dc.title.alternative International exchange of trainees as a chance for development in an intercultural environment : the role of proper management of exchange programs for the success of their participants pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 53-75 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 74-75 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2009/Numer-2-2009/art/5509/ pl
dc.abstract.pl Jednym z priorytetów edukacyjnych Unii Europejskiej jest zwiększanie międzynarodowej mobilności stażystów - zarówno uczniów i studentów, jak i absolwentów wchodzących w zawodowe życie. Priorytet ten wynika z przekonania, iż doświadczenie międzykulturowe jest ważnym czynnikiem integracji europejskiej; ma sprzyjać lepszemu poznawaniu się mieszkańców zjednoczonej Europy i przeciwdziałać uprzedzeniom oraz ksenofobicznym nastawieniom. W artykule przedstawiono psychologiczno-rozwojowe aspekty międzynarodowej wymiany młodzieży i młodych dorosłych. Zwraca się uwagę na dobroczynny rozwojowo wpływ uczestnictwa w programach wymiany, jak też na możliwe zagrożenia dla rozwoju, jakie mogą się pojawić, zwłaszcza gdy programy wymiany kierowane są bez uwzględnienia psychospołecznych uwarunkowań stażowania w odmiennym środowisku kulturowym. Artykuł zawiera też praktyczne wnioski dotyczące właściwego przygotowania kandydatów do odbycia stażu tak, by zminimalizować możliwość jego niepowodzenia oraz wynikających z niego zagrożeń dla rozwoju. pl
dc.abstract.en One of the EU educational priorities is the increasing of international mobility of the students and graduates starting their professional life. That priority is based on a assumption that intercultural experience is important factor of European integration; might support better knowing of others and also decreases prejudices and xenophobic attitudes. Psychological and developmental aspects of the international mobility of youth and young adults are presented in this paper. The developmental benefits and threats of the participation in exchange projects are underlined. This paper includes also practical conclusions concerning preparation of the candidates for mobility in order to decrease possibility of failure and threats for development. pl
dc.subject.pl rozwój indywidualny pl
dc.subject.pl mobilność międzynarodowa pl
dc.subject.pl staż pl
dc.subject.pl zarządzanie programami wymiany pl
dc.subject.en individual development pl
dc.subject.en international mobility pl
dc.subject.en internship pl
dc.subject.en management of exchange projects pl
dc.description.number 2 (6) pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-05-08 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych