Jagiellonian University Repository

Obraz medyczny jako "fenomen" : ciało w relacji z nie-ludzkimi sprawczościami w wybranych projektach postmedialnych

pcg.skipToMenu

Obraz medyczny jako "fenomen" : ciało w relacji z nie-ludzkimi sprawczościami w wybranych projektach postmedialnych

Show full item record

dc.contributor.author Twardoch-Raś, Ewelina [SAP14019107] pl
dc.date.accessioned 2019-04-29T12:45:58Z
dc.date.available 2019-04-29T12:45:58Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-229-3617-7 pl
dc.identifier.issn 0860-6668 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/73886
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Obraz medyczny jako "fenomen" : ciało w relacji z nie-ludzkimi sprawczościami w wybranych projektach postmedialnych pl
dc.title.alternative Medical image as "phenomenon" : body in relation to non-human agencies in selected post-media projects pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 107-131 pl
dc.identifier.weblink http://pkult.sjol.eu/preview/-9747 pl
dc.abstract.pl Artykuł bada szczególną relację o charakterze ontogenetycznym, jaka nawiązuje się między biologicznym ciałem i siłami fizycznymi w czasie badań obrazowania medycznego, która do tej pory była rozważana jedynie jako kształtowanie prostej formy reprezentacji. Procedury obrazowania medycznego to szczególne procesy, w których dochodzi do splecenia materii organicznej i nieorganicznej, powodującego częściowe przekształcenie bytów i stworzenie nowej całości. W tekście splecenia te zostaną rozważone w kontekście koncepcji fenomenu, stanowiącej część ontologii realizmu sprawczego amerykańskiej badaczki Karen Barad. Jej ujęcie sprawczości ukierunkowuje myślenie o relacjach między różnymi bytami w perspektywie posthumanistycznej i performatywnej. Relację tę obrazuje wiele projektów postmedialnych, które wykorzystują dane medyczne i biometryczne, aby niejednokrotnie poruszyć ważkie problemy społeczne (terroryzm w przypadku projektu Diane Covert) oraz dotyczące różnorodności gatunkowej życia na Ziemi (projekty Alberta Koetsiera). pl
dc.abstract.en The article examines a special ontogenetic relation that is established between the biological body and physical forces during the procedures of medical imaging. Until now it has been considered only as the creation of a simple form of representation. Medical imaging procedures are special processes in which organic and inorganic matter is entwined, resulting in partial transformation of beings and creation of a new whole. In the text these entanglements will be considered in the context of the concept of ‘the phenomenon’, which is part of the agential realism’ ontology, established by the American researcher Karen Barad. Her approach to agency directs thinking about relations between different beings in posthumanistic and performative perspective. This relationship is illustrated by many artistic post-media projects that often use medical and biometric data to address important social problems (terrorism in the Diane Covert’s project) and diversity of living creatures on Earth (projects of Albert Koetsier). pl
dc.subject.pl obraz medyczny pl
dc.subject.pl posthumanizm pl
dc.subject.pl fenomen pl
dc.subject.pl sprawczość pl
dc.subject.pl aktorzy nie-ludzcy pl
dc.subject.en medical image pl
dc.subject.en posthumanism pl
dc.subject.en phenomenon pl
dc.subject.en agency pl
dc.subject.en non-human actors pl
dc.description.volume 21 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 1,6 pl
dc.identifier.doi 10.19195/0860-6668.21.3.8 pl
dc.title.journal Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze pl
dc.title.volume Człowiek i inne istoty pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-26 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project 2014/15/N/HS2/03926 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)