Jagiellonian University Repository

Kulturowe uwarunkowania poziomu motywacji i zaangażowania pracowników

pcg.skipToMenu

Kulturowe uwarunkowania poziomu motywacji i zaangażowania pracowników

Show full item record

dc.contributor.author Wziątek-Staśko, Anna [SAP14029808] pl
dc.date.accessioned 2019-04-29T12:08:29Z
dc.date.available 2019-04-29T12:08:29Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2450-775X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/73877
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Kulturowe uwarunkowania poziomu motywacji i zaangażowania pracowników pl
dc.title.alternative Cultural conditions for motivation level and engagement of employees pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 409-419 pl
dc.description.additional Tytuł poprz. czasopisma: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, ISSN 1509-0507 pl
dc.identifier.weblink https://wnus.edu.pl/miz/en/issue/890/article/15338/ pl
dc.abstract.pl Problematyka dotycząca motywowania oraz zaangażowania pracowników nieustannie pozostaje niezmiernie ważna, inspirująca do wciąż nowych poszukiwań naukowych. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki autorskich badań empirycznych poświęconych ocenie wpływu modelu kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na deklarowany przez pracowników poziom ich motywacji i zaangażowania. Uczestnikami badań było 664 polskich respondentów. Badanie statystycznie istotnych różnic pomiędzy zmiennymi przeprowadzono za pomocą testu chi-kwadrat niezależności Pearsona. Kluczową wartość dodaną prezentowanych rozważań stanowi wskazanie modelu kultury organizacyjnej, który determinuje najwyższy oraz najniższy poziom wymienionych wyżej kategorii badawczych, stanowiąc źródło cennych informacji dla pasjonatów nowoczesnego zarządzania. pl
dc.abstract.en The issue related to motivating and employee involvement are still extremely important, inspiring to constantly new scientific research. This article presents the results of original empirical studies, devoted to the assessment of the impact of the organizational culture of the enterprise on the level of motivation and commitment declared by employees. The study of statistically significant differences between variables was carried out using the Chi-square test of Pearson's independence. The key added value of the presented considerations is the indication of the organizational culture model, which determines the highest and the lowest level of the research categories listed above constituting a source of valuable information for enthusiasts of modern management. pl
dc.subject.pl kultura organizacyjna pl
dc.subject.pl motywacja pl
dc.subject.pl motywowanie pl
dc.subject.pl zaangażowanie pl
dc.subject.en organisational culture pl
dc.subject.en motivation pl
dc.subject.en engagement pl
dc.description.number 1 (51) pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.18276/miz.2018.51-39 pl
dc.identifier.eissn 2543-5574 pl
dc.title.journal Marketing i Zarządzanie pl
dc.title.volume Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-04-25 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa