Jagiellonian University Repository

Początki kina w Japonii na tle przemian społeczno-politycznych kraju

Początki kina w Japonii na tle przemian społeczno- ...

Show full item record

dc.contributor.advisor Loska, Krzysztof [SAP11015757] pl
dc.contributor.author Głownia, Dawid [USOS40240] pl
dc.date.accessioned 2019-04-17T10:33:11Z
dc.date.available 2019-04-17T10:33:11Z
dc.date.submitted 2019-03-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/73401
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Początki kina w Japonii na tle przemian społeczno-politycznych kraju pl
dc.title.alternative The beginnings of cinema in Japan in the context of country's socio-political transformations pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 433 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 396-424 pl
dc.abstract.pl W rozprawie omówione zostały wczesne dzieje kina w Japonii w odniesieniu do szerszych procesów społecznych, kulturowych, ekonomicznych i politycznych, jakie wystąpiły w Japonii w epoce Meiji. Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów ułożonych w kluczu chronologicznotematycznym. W pierwszym rozdziale zaprezentowano definicję, historyczne przekształcenia oraz wewnętrzne zróżnicowanie pokazów misemono i yose, identyfikowanych jako istotny kontekst dla rozwoju wczesnej branży filmowej w Japonii. Rozdział drugi poświęcony został działalności filmowej importerów pierwszych technologii filmowych i ich pracowników. W trzecim rozdziale omówione zostały początki produkcji filmowej w Japonii - zarówno filmy rejestrowane tam przez zagranicznych operatorów filmowych, jak i pierwszych krajowych twórców filmowych. Rozdział czwarty poświęcony jest został przedstawianiu I wojny chińskojapońskiej i wojny rosyjsko-japońskiej w mediach wizualnych, w tym - w przypadku tego drugiego konfliktu - w filmie. W rozdziale piątym omówione zostały takie zagadnienia, jak rozwój japońskiej branży filmowej po zakończeniu wojny rosyjsko-japońskiej, charakterystyka japońskiej branży filmowej w drugiej dekadzie XX wieku, oraz wykształcenie się systemu gwiazdorskiego i systemu cenzury filmowej. pl
dc.abstract.en The dissertation discusses the early history of cinema in Japan in the context of broader social, cultural, economic, and political transformations of Japan in the Meiji era. The dissertation is divided into five chapters. The first chapter presents the definition, historical transformations, and diversification of misemono shows and yose, which are identified as an important context for the development of early Japanese cinema industry. The second chapter is devoted to the film activities of first film technologies importers and their employees. The third chapter discusses the beginnings of film production in Japan - both films shot in Japan by foreign cameramen and films produced by the first domestic filmmakers. The fourth chapter discusses depictions of the First Sino-Japanese War and the Russo-Japanese War in visual media, including - in case of the second conflict - film. The fifth chapter is devoted mainly to issues such as the development of Japanese film industry after the Russo-Japanese War, the specificity of Japanese film industry in 1910, and the development of Japanese film star system and film censorship system. pl
dc.subject.pl kino Japonii pl
dc.subject.pl historia wczesnego kina pl
dc.subject.pl społeczno-polityczna historia kina pl
dc.subject.pl Japonia epoki Meiji pl
dc.subject.en Japanese cinema pl
dc.subject.en early film history pl
dc.subject.en socio-political history of cinema pl
dc.subject.en Meiji era Japan pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2019/062 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.contributor.reviewer Kubiak Ho-Chi, Beata pl
dc.contributor.reviewer Radkiewicz, Małgorzata [SAP11017374] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright