Jagiellonian University Repository

Innowacyjność w kulturze : szansa czy konieczność?

pcg.skipToMenu

Innowacyjność w kulturze : szansa czy konieczność?

Show full item record

dc.contributor.author Plebańczyk, Katarzyna [SAP11017859] pl
dc.date.accessioned 2019-04-11T14:45:22Z
dc.date.available 2019-04-11T14:45:22Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72895
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Innowacyjność w kulturze : szansa czy konieczność? pl
dc.title.alternative Innovation in culture : a chance or necessity? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 9-23 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2011/Zarzadzanie-Publiczne-3-2011/art/1907/ pl
dc.abstract.pl Tematem podjętym w artykule jest analiza innowacyjności w kulturze. Prowadzi do tego szeroki opis rozwoju polityki UE w tym kontekście. W dalszej części artykułu autorka analizuje zarówno wady, jak i zalety przyjętego podejścia - w odniesieniu do kultury jako działalności artystycznej i zarządzania w tym sektorze. pl
dc.abstract.en The subject taken in the article is the analysis of innovation in the culture. This leads to the broad description of the development of EU policy in this context. Later in this article the author analyzes both the disadvantages and advantages of existing approaches - in relation to culture as artistic activities and management in this sector. pl
dc.subject.pl innowacyjność pl
dc.subject.pl kultura pl
dc.subject.pl zarządzanie pl
dc.subject.pl ekonomika kultury pl
dc.subject.en innovation pl
dc.subject.en culture pl
dc.subject.en management pl
dc.subject.en economics of culture pl
dc.description.number 3 (15) pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843968ZP.12.019.0486 pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-11 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych