Jagiellonian University Repository

Lokalizacja przedsiębiorstw społecznych : przymus czy wybór?

Lokalizacja przedsiębiorstw społecznych : przymus czy wybór?

Show full item record

dc.contributor.author Bogacz-Wojtanowska, Ewa [SAP11018184] pl
dc.date.accessioned 2015-05-18T09:09:01Z
dc.date.available 2015-05-18T09:09:01Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2081-321X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7261
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Lokalizacja przedsiębiorstw społecznych : przymus czy wybór? pl
dc.title.alternative The location of social enterprises : coercion or choice? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 20-28 pl
dc.identifier.weblink http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/index.php/pl/spis-numerow/numer-1-2014?&id=42 pl
dc.abstract.pl Celem opracowania jest charakterystyka i ocena lokalizacji przedsiębiorstw społecznych, w odniesieniu do porażki, trwałości i sukcesu przedsiębiorstwa, jak również refl eksja na temat dostępu do korzystnych lokalizacji. Pokazano także elementy procesu decyzyjnego, które wpływają na wybór konkretnej lokalizacji. W efekcie w artykule wskazano, jakie lokalizacje mogą budować przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw społecznych i przyczyniać się do ich sukcesu – zarówno społecznego, jak i ekonomicznego. Opracowanie powstało na podstawie badań prowadzonych w przedsiębiorstwach społecznych w Polsce w latach 2012–2013. pl
dc.abstract.en The aim of the paper is to assess the characteristics and location of social enterprises in respect of failure, stability and success of the enterprise, as well as a refl ection on access to preferred locations. The author also discusses the stages of the decision-making process which infl uence the selection of a specifi c location. As a result, the article indicates which locations can build a competitive advantage of social enterprises and contribute to their social and economic success. The study is based on research conducted in social enterprises in Poland in 2012–2013. pl
dc.subject.pl przedsiębiorstwo społeczne pl
dc.subject.pl lokalizacja pl
dc.subject.pl sukces i trwałość przedsiębiorstwa społecznego pl
dc.subject.en social enterprise pl
dc.subject.en location pl
dc.subject.en success and sustainability of social enterprise pl
dc.description.number 1 (9) pl
dc.description.publication 0,87 pl
dc.identifier.eissn 1898-7435 pl
dc.title.journal Ekonomia Społeczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-16 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska