Jagiellonian University Repository

Przegląd dotychczasowych zastosowań modeli rachunku kosztów jakości

pcg.skipToMenu

Przegląd dotychczasowych zastosowań modeli rachunku kosztów jakości

Show full item record

dc.contributor.author Sadkowski, Wojciech [SAP14009373] pl
dc.date.accessioned 2019-04-08T13:15:20Z
dc.date.available 2019-04-08T13:15:20Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0137-8651 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72534
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Przegląd dotychczasowych zastosowań modeli rachunku kosztów jakości pl
dc.title.alternative Review of current applications of models of quality costs calculation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 15-20 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowych zastosowań rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwach. Obiektem badań są modele rachunku kosztów jakości. Osiągnięcie założonego celu badawczego było możliwe dzięki przeprowadzeniu krytycznej analizy literatury przedmiotu na podstawie wybranych pozycji książkowych z zakresu zarządzania jakością, rachunkowości zarządczej, a także wybranych czasopism. Artykuł został podzielony na trzy zasadnicze części. W pierwszej przedstawiono najważniejsze tendencje rozwojowe problematyki kosztów jakości. Druga część prezentuje korzyści z wdrożenia rachunku kosztów jakości, a trzecia część zawiera zestawienie zastosowań tego rachunku. Podsumowanie artykułu stanowią wnioski z przeprowadzonych analiz. pl
dc.abstract.en The purpose of the article is to present the current applications of quality costs calculation in companies. The object of research are models of quality costs calculations. The achievement of the assumed research goal was possible thanks to conducting a critical analysis of the literature on the subject based on selected books in the field of quality management, management accounting and selected journals. The article has been divided into three main parts. The first section presents the most important development trends in the issue of quality costs. The second part shows the benefits of implementing the quality costs calculation, and the third part contains a list of applications of this calculation. The summary of the article is the conclusion of the analyzes. pl
dc.subject.pl model pl
dc.subject.pl koszty jakości pl
dc.subject.pl rachunek kosztów jakości pl
dc.subject.pl zastosowanie pl
dc.subject.en model pl
dc.subject.en quality costs pl
dc.subject.en quality costs calculation pl
dc.subject.en application pl
dc.description.volume 51 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,35 pl
dc.identifier.doi 10.15199/46.2019.3.3 pl
dc.identifier.eissn 2449-9862 pl
dc.title.journal Problemy Jakości pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)