Jagiellonian University Repository

Edukacja polonistyczna online : stan obecny oraz wyzwania na przyszłość (na podstawie analizy wybranych zasobów do nauczania języka polskiego jako obcego)

Edukacja polonistyczna online : stan obecny oraz ...

Show full item record

dc.contributor.author Bucko, Dominika [SAP12020012] pl
dc.contributor.author Prizel-Kania, Adriana [SAP14001372] pl
dc.date.accessioned 2019-04-08T08:11:20Z
dc.date.available 2019-04-08T08:11:20Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0035-7707 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72483
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Edukacja polonistyczna online : stan obecny oraz wyzwania na przyszłość (na podstawie analizy wybranych zasobów do nauczania języka polskiego jako obcego) pl
dc.title.alternative Online education in Polish studies : current state and future challenges (based on analysis of selected resources for teaching Polish as a foreign language) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-23 pl
dc.identifier.weblink http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/10660/10628 pl
dc.abstract.pl Od lat jednym z priorytetów jest wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w celu wsparcia i uatrakcyjnienia procesu kształcenia językowego. Coraz częściej zwraca się także uwagę na dostosowanie programu i metod nauczania do nowego typu odbiorców nazwanych przez Marca Prensky’ego cyfrowymi tubylcami. Artykuł wpisuje się w krąg prac poszukujących odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu wymienione postulaty są realizowane na gruncie glottodydaktyki polonistycznej. Jego celem jest przedstawienie dostępnych zasobów internetowych, stworzonych z myślą o cudzoziemcach uczących się języka polskiego oraz osobach polskiego pochodzenia na stałe mieszkających za granicą. Ocena materiałów została dokonana według ustalonych kryteriów merytorycznych, dydaktycznych i technicznych. Na tle poddanych analizie zasobów internetowych zaprezentowano autorski program Po polsku po Polsce, przeznaczony do zintegrowanego kształcenia językowo-kulturowego na poziomie A1. pl
dc.abstract.en For years one of the priorities has been the implementation of innovative technological solutions aimed at supporting and enhancing interest in language learning. Increasingly attention is drawn to the need for teaching programmes and methods to be modified to appeal to a new type of recipient, that called by Prensky native computer users. The paper consequently joins the ranks of those works that search for an answer to the question as to what extent the aforementioned postulates find realisation within the field of teaching Polish as a language. The paper aims to present the Internet sources available which have been devised with foreigners learning Polish in mind as well as those individuals of Polish provenance living permanently abroad, this on the basis of developed sets of evaluation criteria. Given the extensive nature of the topic, attention has been paid only to those proposals (platforms, programmes, applications) which allow one to learn (also as self-study) and teach through the medium of distance learning. Presented against the background of those sources analyzed is the programme Po polsku po Polsce devised as an integrated cultural-language course of instruction for those at the level of A1. pl
dc.subject.pl zasoby internetowe pl
dc.subject.pl kryteria pl
dc.subject.pl interaktywny pl
dc.subject.pl język polski jako obcy pl
dc.subject.pl platformy edukacyjne pl
dc.subject.en Internet sources pl
dc.subject.en evaluation criteria pl
dc.subject.en interactive materials pl
dc.subject.en Polish for foreigners pl
dc.subject.en distance education pl
dc.description.volume 66 pl
dc.description.number 10 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.18290/rh2018.66.10-1 pl
dc.identifier.eissn 2544-5200 pl
dc.title.journal Roczniki Humanistyczne pl
dc.title.volume Glottodydaktyka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-03 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa