Jagiellonian University Repository

Mineralogiczno-geochemiczna charakterystyka produktów korozji żelaza z kopalni soli "Wieliczka"

pcg.skipToMenu

Mineralogiczno-geochemiczna charakterystyka produktów korozji żelaza z kopalni soli "Wieliczka"

Show full item record

dc.contributor.author Malinowski, Łukasz pl
dc.contributor.author Sawłowicz, Zbigniew [SAP11009146] pl
dc.contributor.author Przybyło, Jerzy pl
dc.date.accessioned 2019-04-05T06:12:05Z
dc.date.available 2019-04-05T06:12:05Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 0138-0974 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72324
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Mineralogiczno-geochemiczna charakterystyka produktów korozji żelaza z kopalni soli "Wieliczka" pl
dc.title.alternative Mineralogical and geochemical characteristics of the iron corrosion products from the Wieliczka Salt Mine pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 313-329 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 328 pl
dc.identifier.weblink http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-03/Geologia_2010_3_03.pdf pl
dc.abstract.pl Korozja jest to proces stopniowego fizykochemicznego niszczenia metali pod wpływem działania środowiska otaczającego (przeważnie ciekłego i gazowego). Jednym z nich jest środowisko o podwyższonych zasoleniu, w którym proces ten zachodzi wyjątkowo szybko. Próbki do badań zostały pobrane w czasie kilku zjazdów do Kopalni Soli "Wieliczka". Były to różne metalowe fragmenty (rury, łańcuch, zawory). Makroskopowo zaobserwowano, że pobrane próbki uległy korozji w różnym stopniu: częściowo lub całkowicie. W próbkach, które uległy korozji całkowicie wydzielono dwie główne jej warstwy (warstwę zewnętrzną "A" oraz wewnętrzną 'B'). Każda warstwa następnie została podzielona na dwie podwarstwy. Dodatkowo wyróżniono czarne pęcherze, które powstały głównie na fragmencie łańcucha. Wykonane badania XRD wykazały, że minerały budujące poszczególne warstwy to: akaganeit, hematyt, goethyt, halit, lepidokrokit oraz magnetyt. Skład mineralny poszczególnych warstw w znacznym stopniu wpływa na ich zabarwienie. W mikroskopie skaningowym z systemem analitycznym EDS wyróżniono w warstwach różne formy morfologiczne o zróżnicowanym składzie chemicznym. pl
dc.abstract.en Corrosion is a process of physico-chemical destruction of metals under the influence of surrounding environment. In a salt mine, where the salinity of air and water is high, the destruction is very fast and efficient. Metal fragments (pipes, chain), at different progress of corrosion, were collected underground in the Wieliczka Salt Mine. Two main layers of corrosion were distinguished (external “A” and internal “B”), each of them was further subdivided into two sublayers. In addition, black blebs, present on the surface of different metal fragments, were studied. XRD determinations showed that the studied layers were composed of different amounts of: akaganeite, hematite, goethite, halite, magnetite, and subordinate amounts of lepidocrockite. The mineral composition greatly affects the color of the layers. SEM-EDS studies revealed various morphological forms of different chemical composition. pl
dc.subject.pl Kopalnia Soli "Wieliczka" pl
dc.subject.pl produkty korozji pl
dc.subject.pl akaganeit pl
dc.subject.en Wieliczka Salt Mine pl
dc.subject.en corrosion products pl
dc.subject.en akaganeit pl
dc.description.volume 36 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 2353-0782 pl
dc.title.journal Geologia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-04 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Nauk Geologicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa