Jagiellonian University Repository

Проблематика авторських прав на фотографiю в польському правi

Проблематика авторських прав на фотографiю в польському ...

Show full item record

dc.contributor.author Doliński, Jakub [USOS137070] pl
dc.contributor.editor Бурдiн [Burdìn], B. M. [V. M.] pl
dc.date.accessioned 2019-04-04T11:36:14Z
dc.date.available 2019-04-04T11:36:14Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72267
dc.language ukr pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Проблематика авторських прав на фотографiю в польському правi pl
dc.title.alternative Photography in Polish copyright law pl
dc.title.alternative Fotografia w polskim prawie autorskim pl
dc.title.alternative Problematikа avtors'kih prav na fotografìû v pol's'komu pravì pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Lwów : Wydział Prawa, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki pl
dc.description.physical 33-40 pl
dc.description.additional Art. w 2 wersjach językowych: tekst w jęz. ukraińkim (s. 33-36) i polskim (s. 36-40; tłumaczenie). pl
dc.description.publication 0,16 pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.container XV Мiжнародна смуденмсько-аспіранмська наукова конференція "Aктуальні проблеми прав людини, держави та правової системи" : 15-16 квімня 2016 року : тези доповідей = XV Mìžnarodna smudenms'ko-aspìranms'ka naukova konferencìâ "Aktual'nì problemi prav lûdini, deržavi ta pravovoї sistemi" : 15-16 kvìmnâ 2016 roku : tezi dopovìdej = XV Międzynarodowa studencko-absolwencka konferencja naukowa "Aktualne problemy praw człowieka, państwa i systemu prawnego" : 15-16 kwietnia 2016 r. : streszczenia raportów pl
dc.language.container ukr pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Aktualne problemy praw człowieka, państwa i systemu prawnego; 2016-04-15; 2016-04-16; Lwów; Ukraina; ; ; ; pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)