Jagiellonian University Repository

Koszty jakości przedsiębiorstw w ujęciu definicyjnym

pcg.skipToMenu

Koszty jakości przedsiębiorstw w ujęciu definicyjnym

Show full item record

dc.contributor.author Sadkowski, Wojciech [SAP14009373] pl
dc.date.accessioned 2019-04-03T13:30:28Z
dc.date.available 2019-04-03T13:30:28Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2080-1653 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72190
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Koszty jakości przedsiębiorstw w ujęciu definicyjnym pl
dc.title.alternative Quality costs of companies in definition approach pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 80-88 pl
dc.identifier.weblink http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.331.6/4491 pl
dc.abstract.pl Głównym celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych definicji kosztów jakości. W pierwszej części autor prezentuje historyczną perspektywę, która przyczyniła się do wzrostu zainteresowania kosztami jakości. Drugi punkt zawiera zestawienie najważniejszych definicji pojęcia kosztów jakości. W trzeciej części autor koncentruje się na różnicach i wspólnych elementach przedstawionych definicji. Obiektem badań są koszty jakości ponoszone przez przedsiębiorstwa we wszystkich fazach procesu produkcyjnego oraz procesu świadczenia usługi. W pracy przeprowadzono krytyczną analizę piśmiennictwa naukowego z zakresu zarządzania jakością, rachunkowości i marketingu oraz zastosowano metody indukcji i dedukcji. Już w latach czterdziestych XX wieku koszty związane z jakością zaczęły odgrywać ważną rolę w przedsiębiorstwach. Wielka rewolucja jakościowa w Japonii, zapoczątkowana przez J.M. Jurana i A.V. Feigenbauma, była bardzo ważnym bodźcem dla rozwoju jakości. Wraz z upływem czasu coraz szersze grono naukowców decydowało się na prowadzenie badań naukowych w obszarze kosztów jakości i rachunku kosztów jakości. Również liczne doświadczenia z praktyki gospodarczej przyczyniły się do pojawienia się nowych określeń pojęcia kosztów jakości. Efektem przeglądu definicji będzie uporządkowanie wiedzy na temat kosztów jakości jako przedmiotu badań nauk o zarządzaniu. pl
dc.abstract.en The main purpose of the article is to present the most important definitions of quality costs. In the first part, the author presents a historical perspective, which contributed to the increase in interest in quality costs. The second part contains a summary of the most important definitions of the concept of quality costs. In the third part, the author focuses on the differences and common elements of the definitions presented. The object of research is the quality costs incurred by companies in all phases of the production process and the service delivery process. The work involved a critical analysis of scientific literature in the field of quality management, accounting and marketing, and methods of induction and deduction. Already in the 1940s, quality-related costs began to play an important role in companies. A great quality revolution in Japan initiated by J.M. Jurana and A.V. Feigenbaum was a very important stimulus for the development of quality. With the passage of time, an increasing number of scientists decided to conduct scientific research in the area of quality costs and quality costs calculations. Numerous experience in business practice has also contributed to the emergence of new definitions of the concept of quality costs. The effect of the definition review will be to organise the knowledge on quality costs as a subject of research in management sciences. pl
dc.subject.pl definicja pl
dc.subject.pl historyczna perspektywa pl
dc.subject.pl jakość pl
dc.subject.pl koszty jakości pl
dc.subject.en definition pl
dc.subject.en historical perspective pl
dc.subject.en quality pl
dc.subject.en quality costs pl
dc.description.volume 33 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.doi 10.24917/20801653.331.6 pl
dc.identifier.eissn 2449-903X pl
dc.title.journal Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society pl
dc.title.volume Wybrane problemy rozwoju gospodarczego układów przestrzennych = Selected issues of economic development of spatial systems pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-01 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska