Jagiellonian University Repository

O zranionych tożsamościach i rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci

pcg.skipToMenu

O zranionych tożsamościach i rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci

Show full item record

dc.contributor.author Ornacka, Katarzyna [SAP11116218] pl
dc.contributor.author Kamińska, Marta [USOS200992] pl
dc.contributor.author Mirewska, Elżbieta pl
dc.date.accessioned 2019-04-02T15:08:53Z
dc.date.available 2019-04-02T15:08:53Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1507-4285 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72096
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title O zranionych tożsamościach i rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci pl
dc.title.alternative On vulnerable identities and recognition of child abuse pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 333-347 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/ZPS/2018/Numer-4/art/13165/ pl
dc.abstract.pl Zjawisko przemocy wobec dzieci jest poważnym problemem społecznym, a świadomość społeczna na temat skutków stosowania przemocy dla dzieci pozostaje w dalszym ciągu na niskim poziomie. Dzieci o zranionej przemocą tożsamości, doświadczają traumy rozwojowej, która negatywnie wpływa zarówno na sam rozwój dziecka, jak też na jego funkcjonowanie życiu dorosłym. Dzieci krzywdzone z jeszcze większą determinacją muszą walczyć o uwagę, uznanie, godność, a przede wszystkim o prawo do bycia sobą. Kwestia przemocy wobec najmłodszych rodzi pytania o to, kto i w jaki sposób zajmuje się ochroną ofiar przemocy i promowaniem praw człowieka, a zwłaszcza praw dziecka? W jakim kierunku powinna rozwijać się edukacja społeczna, aby uregulowania prawne były spójne w stosunku do wiedzy i umiejętności niezbędnych dla zrozumienia sytuacji dziecka i zainicjowania odpowiednich działań pomocowych? Czego dorośli mogą się nauczyć od dzieci? Odpowiedzi na powyższe pytania udzieliła osoba, która poprzez swoją działalność w Fundacji "Ad Vocem" na co dzień pracuje z osobami (po)krzywdzonymi, i która uważa, że wsłuchanie się w głos dzieci jest drogą do zrozumienia, co jest dla nich ważne i czego potrzebują. Bo - jak sama twierdzi - wiedza i umiejętności dają poczucie bezpieczeństwa i odwagę do skutecznego działania. pl
dc.abstract.en The phenomenon of violence against children is a serious social problem, and public awareness about the effects of violence for children remains at a low level. Children with vulnerable identity experience a developmental trauma that has a negative impact on the child's development as well as on the functioning of adult life. Children who are abused with even more determination must fight for attention, recognition, dignity and, above all, for the right to be themselves. The issue of violence against children raises questions about who and how does it deal with the protection of victims of violence and the promotion of human rights, especially children's rights? In what direction should social education develop so that the legal regulations are consistent with the knowledge and skills necessary to understand the child's situation and initiate appropriate assistance activities? What can adults learn from children? Answers to the above questions were given by a person who, through his activities in the "Ad Vocem" Foundation, works with (abused) people every day and who believes that listening to the voice of children is a way to understand what is important to them and what they need. Because - as she claims - knowledge and skills give a sense of security and courage for effective action. pl
dc.subject.pl zraniona tożsamość pl
dc.subject.pl praca socjalna pl
dc.subject.pl przemoc wobec dzieci pl
dc.subject.en vulnerable identity pl
dc.subject.en social work pl
dc.subject.en child abuse pl
dc.description.volume 23 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24496138ZPS.18.021.10076 pl
dc.identifier.eissn 2449-6138 pl
dc.title.journal Zeszyty Pracy Socjalnej pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa