Jagiellonian University Repository

The use of crowdfunding in entrepreneurship education in higher education institutions

pcg.skipToMenu

The use of crowdfunding in entrepreneurship education in higher education institutions

Show full item record

dc.contributor.author Tutko, Marta [SAP11019560] pl
dc.date.accessioned 2019-04-01T13:53:44Z
dc.date.available 2019-04-01T13:53:44Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1643-9171 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71995
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode pl
dc.title The use of crowdfunding in entrepreneurship education in higher education institutions pl
dc.title.alternative Wykorzystanie crowdfundingu w przedsiębiorczej edukacji w szkołach wyższych pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 59-71 pl
dc.identifier.weblink https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1588/1658 pl
dc.abstract.pl CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania crowdfundingu w przedsiębiorczej edukacji w szkołach wyższych oraz zbadanie jego oddziaływania na kształtowanie lub wzmacnianie cech i postaw przedsiębiorczych studentów. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy odnosi się do wykorzystania crowdfundingu w przedsiębiorczej edukacji. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Ankiety zostały wypełnione przez 314 studentów stacjonarnych i 34 nauczycieli akademickich. PROCES WYWODU: Proces wywodu rozpoczyna się od prezentacji metody badawczej. Następnie opisano metody dydaktyczne w przedsiębiorczej edukacji. Kolejno zaprezentowano wyniki badań. Artykuł kończy się wnioskami i rekomendacjami. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zdaniem studentów i nauczycieli akademickich, opracowanie projektu crowdfundingowego przez studentów, ze szczególnym uwzględnieniem planu działania, może być ważną metodą dydaktyczną w edukacji przedsiębiorczej. Oddziałuje ono również na kształtowanie lub wzmacnianie u studentów umiejętności wykorzystywania pojawiających się szans. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wnioski pozwalają na zweryfikowanie tezy, że crowdfunding może być stosowany w skutecznej edukacji przedsiębiorczej w szkołach wyższych. Zaleca się włączenie go do szerokiej gamy metod stosowanych w edukacji przedsiębiorczej. pl
dc.abstract.en RESEARCH OBJECTIVE: The goal of the paper is to present the possibilities of using crowdfunding in entrepreneurship education in higher education institutions and investigating the impact of this activity on the development or strengthening of entrepreneurial traits and attitudes of students. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem concerns the use of crowdfunding in entrepreneurship education. The method applied to solve the research problem was a diagnostic survey. Questionnaires were completed by 314 full-time students and 34 academic teachers. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The process of reasoning starts with the presentation of the research method. Next, methods of the entrepreneurship education are described. Afterwards, research results are presented. The paper ends with conclusions and recommendations. RESEARCH RESULTS: In the opinion of students and academic teachers developing a crowdfunding projects by students, with the special emphasis on the action plan, might be an important didactic method in entrepreneurial education. It also has significant impact on the development or strengthening students’ ability to take advantage of opportunities. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The conclusions allow for verifying the thesis that crowdfunding might be used in an effective entrepreneurship education in higher education institutions. It is recommended to consider its inclusion in a wide range of methods used in entrepreneurship education. pl
dc.subject.pl crowdfunding pl
dc.subject.pl edukacja przedsiębiorcza pl
dc.subject.pl szkolnictwo wyższe pl
dc.subject.en crowdfunding pl
dc.subject.en entrepreneurship education pl
dc.subject.en higher education pl
dc.description.volume 17 pl
dc.description.number 44 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.doi 10.17399/HW.2018.174406 pl
dc.identifier.eissn 2391-9485 pl
dc.title.journal Horyzonty Wychowania = Horizons of Education pl
dc.title.volume Edukacja a przedsiębiorczość pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-29 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa