Jagiellonian University Repository

Фльоринка : лемківскє місце памяти

pcg.skipToMenu

Фльоринка : лемківскє місце памяти

Show full item record

dc.contributor.author Duć-Fajfer, Helena [SAP11116901] pl
dc.date.accessioned 2019-04-01T12:58:36Z
dc.date.available 2019-04-01T12:58:36Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1896-222X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71989
dc.language sla pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Фльоринка : лемківскє місце памяти pl
dc.title.alternative Florynka : a Lemko realm of memory pl
dc.title.alternative Fl'orinka : lemkìvskê mìsce pamâti pl
dc.title.alternative Florynka : łemkowskie miejsce pamięci pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 17-36 pl
dc.description.additional Artykuł w języku łemkowskim. Bibliogr. s. 34-36. Autorka podpisana jako: Олена Дуць‑Файфер. pl
dc.abstract.pl Artykuł odwołuje się do konceptu miejsca pamięci (Les Lieu de mémoire), stworzonego i rozpropagowanego przez Pierre’a Norę. Przybliżone zostało pojęcie miejsca pamięci, a następnie zastosowane do symptomatycznego czytania i odczytywania działania pamięci rozbudowującej się wokół miejsca topograficznego. Wskazana została esencjalizacja i sakralizacja nazw i pojęć odnoszących się do działalności politycznej Łemków – Florynki, Ruskiej Narodowej Republiki Łemków, wiecu. Wskazane zostało, że podobne zabiegi pamięciowe dokonują się wokół nazwisk i personalnych znaków lokowanych we florynckim miejscu pamięci. Wprowadzone też zostało, za Janem Assmannem, rozróżnienie dwóch sposobów utrwalania pamięci – poprzez koherencję rytualną, właściwą przekazowi ustnemu i poprzez koherencję tekstualną dokonującą się poprzez pismo. Wreszcie postawione zostało pytanie o cele i potrzeby wspólnoty konstytuującej się na pamięci, w tym przypadku wspólnoty łemkowskiej, tzn. czyja jest i komu służy pamięć. Próba odpowiedzi na nie wskazała na cele tożsamościowe, jakie miałyby być bezpośrednią i pośrednią kontynuacją kierunków myśli i działań, które rozwijane były w latach 1918-1921. W całości artykułu podkreślana jest aktywistyczna forma pamięci zbiorowej, negocjująca z utrwalonymi stereotypami, a jednocześnie mocno je utrwalająca. pl
dc.abstract.en The article refers to the concept of realm of memory (les lieu de mémoire) developed and popularized by Pierre Nora. The notion of realm of memory is presented and then utilized for symptomatic reading and interpretation of the workings of memory as it develops around a topographical location. The author shows the essentialization and sacralization of names and concepts referring to the political activity of the Lemkos, such as Florynka, the Ruthenian National Republic of the Lemkos and the national council. It is demonstrated that similar processes of memory are affecting names and personal traces located in the Florynka realm of memory. Furthermore, following Jan Assmann, the article distinguishes between two manners in which memory is preserved: either by means of ritual coherence, characteristic of oral tradition, or by means of textual coherence, implemented in written form. Finally, a question is posed about the goals and needs of a community built on memory, in this case of the Lemko community, namely who memory belongs to and whom it serves. A tentative answer to these questions indicates identity-related goals, which would be a direct and indirect continuation of certain currents of thought and action that were being developed in the years 1918-1921. The entire article emphasizes the activist form of collective memory, which negotiates with established stereotypes and at the same time contributes to preserve them. pl
dc.subject.pl miejsce pamięci pl
dc.subject.pl Ruska Narodowa Republika Łemków pl
dc.subject.pl działalność polityczna Łemków pl
dc.subject.pl konferencja pokojowa w Paryżu pl
dc.subject.pl wiec floryński pl
dc.subject.pl samostanowienia pl
dc.subject.en Realm of Memory pl
dc.subject.en Ruthenian National Republic of the Lemkos pl
dc.subject.en political activity of the Lemkos pl
dc.subject.en Paris Peace Conference pl
dc.subject.en Florynka council pl
dc.subject.en self-determination pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.identifier.doi 10.12797/RRB.14.2018.14.01 pl
dc.title.journal Річник Руской Бурсы = Rìčnik Ruskoj Bursy = Rocznik Ruskiej Bursy pl
dc.title.volume 100-літя Руской Народной Республикы = 100-lìtâ Ruskoj Narodnoj Respubliky = 100-lecie Ruskiej Republiki Narodowej pl
dc.language.container sla pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa