Jagiellonian University Repository

"Gdy wstaniemy z martwych" : epilog dramatyczny Henryka Ibsena

pcg.skipToMenu

"Gdy wstaniemy z martwych" : epilog dramatyczny Henryka Ibsena

Show full item record

dc.contributor.author Matuszek-Stec, Gabriela [SAP11009249] pl
dc.date.accessioned 2019-04-01T07:59:14Z
dc.date.available 2019-04-01T07:59:14Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1897-1962 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71917
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Gdy wstaniemy z martwych" : epilog dramatyczny Henryka Ibsena pl
dc.title.alternative "When we dead awaken" : Henryk Ibsen’s dramatic epilog pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-13 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Wieloglos/2118/2-36--2018/art/13550/ pl
dc.abstract.pl Autorka poddaje interpretacji ostatni dramat Henryka Ibsena, będący epilogiem serii utworów rozpoczętych Domem lalki, który nie cieszył się większym zainteresowaniem współczesnych czytelników, a później badaczy. Analizowana jest precyzyjna konstrukcja dramatu, ujawniane interakcje między przestrzenią realistyczną i symboliczną, wyobcowanie rzeczywistości i jej fantazmatyczna postać oraz niepewny ontologicznie status postaci. Badaczka pokazuje, jak poświęcony artyście utwór Ibsena staje się nośnikiem aporetycznych sensów, wskazując na to, że najważniejszą powinnością człowieka jest pełne przeżywanie własnego życia, zwłaszcza miłości, ale zarazem konstatując, że tylko wytłumione libido może być źródłem twórczości. Próbą rozwiązania owej niemożliwej do rozstrzygnięcia sprzeczności staje się wizja zmartwychwstania, główna oś dramatu, która nabiera estetycznych, egzystencjalnych, oraz eschatologicznych znaczeń. pl
dc.abstract.en The author interprets Henryk Ibsen’s last drama, which is an epilogue of a series of plays started with the A Doll’s House, which did not enjoy much interest of contemporary readers and later researchers. The precise composition of the play, the revealed encounters of realistic and symbolic space, the alienation of reality and its phantasmic shape, and the ontologically uncertain status of the protagonists are analysed. The article demonstrates how Ibsen’s work on an artist proves to carry aporetic meanings, indicating that the most important obligation of man is to experience his own life, especially love wholeheartedly, but at the same time stating that only a suppressed libido can be a source of art. An attempt to solve this unresolvable contradiction is the vision of the resurrection, the central axis of the drama, which acquires aesthetic, existential, and eschatological significance pl
dc.subject.pl Henryk Ibsen pl
dc.subject.pl Gdy wstaniemy z martwych pl
dc.subject.pl dramat pl
dc.subject.en Henryk Ibsen pl
dc.subject.en When We Dead Awaken pl
dc.subject.en drama pl
dc.description.number 2 (36) pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.4467/2084395XWI.18.016.9961 pl
dc.identifier.eissn 2084-395X pl
dc.title.journal Wielogłos pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-29 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa