Jagiellonian University Repository

The concept of research on logistics management in public networks

The concept of research on logistics management in ...

Show full item record

dc.contributor.author Kożuch, Barbara [SAP11018673] pl
dc.contributor.author Kramarz, Marzena pl
dc.contributor.author Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2019-03-29T10:54:58Z
dc.date.available 2019-03-29T10:54:58Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71815
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.subject.other logistikos valdymas pl
dc.subject.other logistikos tinklai pl
dc.subject.other tinklo metodas pl
dc.subject.other socialinis valdymas pl
dc.subject.other socialiniai tinklai pl
dc.title The concept of research on logistics management in public networks pl
dc.title.alternative Logistikos procesų valdymo tyrimo viešųjų tinklų koncepcija pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 548-562 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 560-562 pl
dc.abstract.en The search for possibilities to increase the efficiency of implementing public services creates prospects for the use of logistics management. However, research on this subject is sporadic. This has been the reason for undertaking research in this area and attempting to develop a concept for the re- search of logistics management in public networks, which is the purpose of this article. In the course of the analyses, logistic s management and public networks were characterised. The focus is on the complexity and problems of public networks, which determine their specificity. Getting to know pub- lic networks’ specifics is facilitated by the developed map of rel ations in public networks and the model of public institution sub - networks. The nature of this article is conceptual and its result is set- ting the directions and procedure of researching logistics management in public networks. pl
dc.abstract.other Socialinių paslaugų efektyvumo didinimo galimybių paieška sukuria logistikos procesų val- dymo perspektyvas. Tačiau tyrimai šiuo klausimu atliekami atsitiktinai. Straipsnio tikslas – sukurti logistikos procesų valdymo socialinių tinklų tyrimo koncepciją. Atliekant analizę apibūdintas logis- tikos procesų valdymas ir socialiniai tinklai. Pagrindin is dėmesys skiriamas socialinių tinklų sudė- tingumui ir problemoms, kurios lemia jų specifiškumą. Susipažinti su viešųjų tinklų ypatumais pa- deda suplanuotas socialini ų tinklų santykių žemėlapis ir viešųjų institucijų pogrupių modelis. Šis straipsnis yra kon ceptualus ir jo rezultatas – nustatyti logistikos procesų valdymo socialiniame tink- le tyrimo kryptys ir tvarką. pl
dc.subject.en logistics management pl
dc.subject.en logistics networks pl
dc.subject.en network approach pl
dc.subject.en public management pl
dc.subject.en public networks pl
dc.description.volume 40 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 0,82 pl
dc.identifier.doi 10.15544/mts.2018.48 pl
dc.identifier.eissn 2345-0355 pl
dc.title.journal Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa