Jagiellonian University Repository

System identyfikacji wizualnej jako element tożsamości biblioteki akademickiej

System identyfikacji wizualnej jako element tożsamości ...

Show full item record

dc.contributor.author Curyło, Monika [SAP12112360] pl
dc.contributor.editor Piestrzyński, Tomasz pl
dc.contributor.editor Jerzyk-Wojtecka, Justyna pl
dc.date.accessioned 2019-03-27T14:53:50Z
dc.date.available 2019-03-27T14:53:50Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-8142-336-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71596
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title System identyfikacji wizualnej jako element tożsamości biblioteki akademickiej pl
dc.title.alternative Visual identification system as a component of academic library identity pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego pl
dc.description.physical 35-53 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 52-53. Recenzowane materiały z konferencji: Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką? (Łódź, 6-8 czerwca 2017). pl
dc.abstract.pl Artykuł porusza problematykę kreowania i zarządzania marką biblioteki akademickiej w kontekście systemu identyfikacji uczelni wyższej. Tożsamość wizualna, pojmowana jako mozaika wszystkich komunikatów wizualnych pozwalających rozpoznać instytucję publiczną, świadomość marki, budowanie długofalowej strategii marketingowych to podstawowe zagadnienia związane z identyfikacją wizualną. Księga znaku (księga tożsamości), a także materiały drukowane i elektroniczne służą jako narzędzia umacniania pozycji instytucji na rynku tworząc spójny i logiczny system oznakowania i budzenia skojarzeń. Stworzenie silnego znaku jest jednym z najważniejszych etapów budowania wizerunku firmy, działającym w sposób ciągły na odbiorcę i stanowiącym jeden z elementów sukcesu marki uniwersytetu i biblioteki akademickiej. pl
dc.abstract.en The article presents the problem of creating and managing the brand of an academic library in the context of the university's identification system. Visual identity, understood as a mosaic of all visual messages which facilitate recognition of a public institution, as well as brand awareness and development of long-term marketing strategies are the basic issues related to visual identification. The brand book (identity book), as well as printed and electronic materials, serve as tools used to reinforce the institution's position on the market, and generate a coherent and logical system of symbols and connotations. The creation of a strong logo is one of the most important stages of building a corporate image, which has an ongoing influence on recipients and contributes to the success of a university and academic library brand. pl
dc.subject.pl identyfikacja wizualna pl
dc.subject.pl biblioteka akademicka pl
dc.subject.pl system identyfikacji wizualnej pl
dc.subject.pl tożsamość biblioteki akademickiej pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.identifier.doi 10.18778/8142-336-6.03 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-8142-337-3 pl
dc.title.container Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Biblioteka Wydziału Filologicznego UJ pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 22; liczba stron 298; liczba arkuszy wydawniczych 18; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa