Jagiellonian University Repository

Peter Chaadayev : father of providentialism in Russia

pcg.skipToMenu

Peter Chaadayev : father of providentialism in Russia

Show full item record

dc.contributor.author Przebinda, Grzegorz [SAP11011502] pl
dc.date.accessioned 2019-03-27T13:56:33Z
dc.date.available 2019-03-27T13:56:33Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0137-298X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71576
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.subject.other Петр Чаадаев pl
dc.subject.other русская философская мысль pl
dc.subject.other провиденциализм pl
dc.title Peter Chaadayev : father of providentialism in Russia pl
dc.title.alternative Piotr Czaadajew : ojciec prowidencjalizmu w Rosji pl
dc.title.alternative Петр Чаадаев : отец провиденциализма в России pl
dc.title.alternative Petr Čaadaev : otec providencializma v Rosii pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 151-174 pl
dc.identifier.weblink http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7354 pl
dc.abstract.pl Artykuł zawiera ogólną krytykę koncepcji badawczych, które rozpatrują religijną metafizykę Czaadajewa jako pochodną względem jego historiozofii lub jako uboczny produkt rozważań na temat historii Rosji i Europy Zachodniej. Bliska jest za to autorowi pozycja Michała Gerszenzona, akcentująca u Czaadajewa prymat metafizyki nad historiozofią. Dokonując na podstawie całości Listów filozoficznych ogólnej rekonstrukcji prowidencjalizmu myśliciela dochodzimy do wniosku, że centrum jego światopoglądu stanowiło przekonanie o nieustającej obecności w dziejach Opatrzności Bożej, najbardziej widocznej w historii katolickiej Europy. To zaś jeszcze bardziej uwypuklało paradoksalną tezę Czaadajewa o zapomnianej przez Opatrzność prawosławnej Rosji, która jako przykład negatywny miała stanowić przestrogę dla pozostałego świata. pl
dc.abstract.other В статье представлено критическое отношение к исследовательскому подходу к наследию Чаадаева, предполагающему рассмотрение его метафизики как производной историософии или вовсе как побочную составляющую исторических мировоззрений российского писателя и мыслителя. В статье высказываются взгляды схожие на трактовку данной проблемы Михаилом Гершензоном. В результате реконструкции чаадаевского понимания провиденциализма на основании всех Философических писем мыслителя в статье утверждается в качестве центральной идеи этих писем убеждение Чаадаева о действии в истории Провидения, наиболее заметное в истории католической Западной Европы. Данное убеждение поддерживает и пара доксальное утверждение о забытой Провидением православной России, ко торая в качестве отрицательного примера должна играть роль назидания для остального мира. pl
dc.subject.pl Piotr Czaadajew pl
dc.subject.pl rosyjska myśl pl
dc.subject.pl prowidencjalizm pl
dc.subject.en Peter Chaadaev pl
dc.subject.en Russian thought pl
dc.subject.en providentialism pl
dc.description.volume 40 pl
dc.description.number 4 (164) pl
dc.description.points 11 pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.title.journal Przegląd Rusycystyczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-27 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa