Jagiellonian University Repository

Ewaluacja jako narzędzie zarządzania projektem unijnym w obszarze pomocy społecznej

pcg.skipToMenu

Ewaluacja jako narzędzie zarządzania projektem unijnym w obszarze pomocy społecznej

Show full item record

dc.contributor.author Jabłoński, Tomasz [USOS140204] pl
dc.date.accessioned 2019-03-26T12:02:06Z
dc.date.available 2019-03-26T12:02:06Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71409
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Ewaluacja jako narzędzie zarządzania projektem unijnym w obszarze pomocy społecznej pl
dc.title.alternative The evaluation as the instrument of managing the union project in area of public aid pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-73 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 72-73 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2012/Zarzadzanie-Publiczne-1-2012/art/1397/ pl
dc.abstract.pl W artykule podjęto próbę określenia stopnia wykorzystania ewaluacji jako narzędzia doskonalącego zarządzanie projektem. Prowadzone w tym kierunku działania poszerzono o identyfikację sposobu postrzegania ewaluacji przez podmioty realizujące projekty. Badanie oparto na danych z realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przeprowadzonych w latach 2008–2010. Pierwsza część pracy nawiązuje do podstaw teoretycznych ewaluacji, wskazuje jej miejsce i rolę w procesie zarządzania projektem unijnym, zwraca uwagę na jej przydatność w zarządzaniu samorządowym. Druga część obejmuje wyniki badań i rezultaty prowadzonych analiz. W części trzeciej przedstawiono natomiast rekomendacje, adresowane głównie do organów wyższego poziomu zarządzania. pl
dc.abstract.en The article takes attempt to indicate the level of using the evaluation as an instrument of the project management improvement. In this case, conducted research was extended to the identification of the evaluation interpretation way by entities performing projects. The study was based on data from completed projects which were funded from the UE budget. These projects were related to the fight against social exclusion, performed in years of 2008-2010. First part of the article is affiliated with the theoretical basis of the evaluation and shows the place and the role of the evaluation in the management process of the UE project. Second part of the elaboration includes research results and outcomes of conducted analysis. In the third part it was showed however recommendations aimed especially to the higher level of management institutions. pl
dc.subject.pl zarządzanie publiczne pl
dc.subject.pl zarządzanie projektami pl
dc.subject.pl ewaluacja pl
dc.subject.en public managing pl
dc.subject.en projects management pl
dc.subject.en evaluation pl
dc.description.number 1 (17) pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843968ZP.12.005.0529 pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-26 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych