Jagiellonian University Repository

Polskie przyimki pierwotne a przypadki analityczne w węgierskiej perspektywie porównawczej

pcg.skipToMenu

Polskie przyimki pierwotne a przypadki analityczne w węgierskiej perspektywie porównawczej

Show full item record

dc.contributor.author Stefańczyk, Wiesław [SAP11015439] pl
dc.date.accessioned 2019-03-25T09:40:28Z
dc.date.available 2019-03-25T09:40:28Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0860-6587 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71303
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Polskie przyimki pierwotne a przypadki analityczne w węgierskiej perspektywie porównawczej pl
dc.title.alternative Polish primary prepositions vs. analytic cases in Hungarian a comparative perspective pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 69-76 pl
dc.identifier.weblink http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/27027/0_5_69-76_Stefanczyk%20W.%20T..pdf?sequence=1&isAllowed=y pl
dc.abstract.pl Artykuł jest próbą synchronicznego ujęcia polskiego przypadka, który - oprócz konstrukcji syntetycznych jak possessivus czy partitivus, zresztą nielicznych - jest zasadniczo strukturą dwuelementową, składającą się z dwu konstytutywnych elementów, tj. przyimka oraz implikowanej przezeń końcówki, np. w Gdańsk-u. Jeśli przyjąć za podstawę porównania języki bezprzyimkowe, jak np. węgierski czy estoński, odpowiednikiem owej struktury, tj. przyimka, najczęściej pierwotnego i końcówki fleksyjnej, jest syntetyczny przypadek wyrażany wyłącznie za pomocą jednego morfemu aglutynacyjnego, por. węg. Varsó-ban ‘w Warszawie’, est. Varsovi-s ‘w Warszawie’. pl
dc.abstract.en The paper aims to offer a synchronic presentation of the Polish case, which, with an exception of very few synthetic constructions, is in principle a two-element structure, consisting of two constituents - a preposition and an ending that it implies, e.g. w Gdańsk-u (‘in Gdańsk’). When we take non-prepositional languages as a basis for comparison, as e.g. Hungarian, the equivalent of a preposition here, most often of a primary one, and of an inflectional ending, is a synthetic case expressed solely by means of one agglutinative morpheme, e.g. Varsó-ban ‘in Warsaw’, Gdańsk-ban ‘in Gdańsk’. pl
dc.subject.pl przypadek analityczny pl
dc.subject.pl przyimek wtórny pl
dc.subject.pl przyimek pierwotny pl
dc.subject.en analytic case pl
dc.subject.en secondary preposition pl
dc.subject.en primary preposition pl
dc.description.number 25 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.doi 10.18778/0860-6587.25.06 pl
dc.identifier.eissn 2449-6839 pl
dc.title.journal Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców pl
dc.title.volume Polonistyczne językoznawstwo glottodydaktyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-22 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa