Jagiellonian University Repository

Norwidowskie miary i oglądy heroizmu

pcg.skipToMenu

Norwidowskie miary i oglądy heroizmu

Show full item record

dc.contributor.author Ziołowicz, Agnieszka [SAP11014927] pl
dc.date.accessioned 2019-03-23T11:05:41Z
dc.date.available 2019-03-23T11:05:41Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2451-4985 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71170
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Norwidowskie miary i oglądy heroizmu pl
dc.title.alternative Norwid’s measure and perception of heroism pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 113-133 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/PKKS/2018/Vol-XIV/art/13300/ pl
dc.abstract.pl Artykuł zawiera interpretację Norwidowskiej koncepcji heroizmu. Nawiązuje do różnych obszarów dzieła Norwida, do jego utworów lirycznych, epickich i dramatycznych, a także do wypowiedzi publicystycznych, krytycznoliterackich oraz epistolarnych. W centrum rozważań znajduje się kwestia bohatera kulturowego, którego znaczenie w myśli i wyobraźni pisarza przedstawione zostało w sekwencji analiz poświęconych przewodnikom ludzkości (Prometeusz, Mojżesz, Argonauci, Jezus Chrystus), bohaterom narodowym (Krakus, Wanda, bohaterowie powstania styczniowego) oraz poetom (legenda Tyrteusza). Kontekst dla powyższych analiz stanowi antropologiczna refleksja epoki, Norwidowska koncepcja osoby, filozoficzne i religijne wykładnie postawy heroicznej, jej kulturowe wzorce. Zarysowane przez Norwida rozumienie heroizmu okazuje się na tym tle w pełni oryginalne, choć zarazem wynika z wielostronnego dialogu z wybranymi wątkami tradycji heroicznej. O swoistości Norwidowskiej wykładni zjawiska świadczą: akcentowanie znaczenia kulturowego i etosowego każdego aktu heroicznego, eksponowanie heroizmu ducha, łączenie heroizmu z zagadnieniami pamięci zbiorowej, wspólnoty narodowej i ludzkiej, traktowanie heroicznych ideałów jako miary wartości cywilizacyjnych dokonań XIX wieku i dojrzałości człowieka epoki, postrzeganie heroizmu przez pryzmat chrześcijańskich ideałów heroicznych. pl
dc.abstract.en The paper contains an interpretation of Norwid’s concept of heroism. It refers to a variety of fields in Norwid’s literary activity, to his lyric, epic and dramatic works, as well as to his journalistic, critical and epistolary writings. The question of a hero of culture, whose significance in the thought and imagination of the author has been presented in the sequence of analyses devoted to leaders of humanity (Prometheus, Moses, the Argonauts, Jesus Christ), national heroes (Krakus, Wanda, heroes of the January Uprising) and poets (the legend of Tyrtheus) is central for the discussion. The above analysis is shown in the context of anthropological reflection of the epoch, the Norwidian concept of an individual, philosophical and religious interpretation of heroic feats, their cultural patterns. The understanding of heroism, as sketched by Norwid against this background, proves to be fully original, though, at the same time, emerging from a multilateral dialogue with the selected threads of heroic tradition. The specificity of Norwid’s interpretation of the phenomenon is proved by: underlining the importance of cultural and ethos related meaning of each heroic deed, emphasizing spiritual heroism, associating heroism with the issues of collective memory, the national and human community, treatment of heroic ideals as a measure of value of 19th century civilizational achievements and maturity of the man of that period, given the Christian heroic ideals. pl
dc.subject.pl Cyprian Norwid pl
dc.subject.pl poeta pl
dc.subject.pl bohater narodowy pl
dc.subject.pl przewodnik ludzkości pl
dc.subject.pl bohater kulturowy pl
dc.subject.pl heroizm pl
dc.subject.en Cyprian Norwid pl
dc.subject.en poet pl
dc.subject.en national hero pl
dc.subject.en leader of humanity pl
dc.subject.en hero of culture pl
dc.subject.en heroism pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.identifier.doi 10.4467/25439561KSR.18.005.9363 pl
dc.identifier.eissn 2543-9561 pl
dc.title.journal Kultura Słowian pl
dc.title.volume Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-15 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska