Jagiellonian University Repository

Praktyki wspólnotowe w ponowoczesnym mieście : w poszukiwaniu nowej perspektywy

pcg.skipToMenu

Praktyki wspólnotowe w ponowoczesnym mieście : w poszukiwaniu nowej perspektywy

Show full item record

dc.contributor.author Klekotko, Marta [SAP13037482] pl
dc.date.accessioned 2019-03-23T09:56:10Z
dc.date.available 2019-03-23T09:56:10Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2084-2937 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71160
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Praktyki wspólnotowe w ponowoczesnym mieście : w poszukiwaniu nowej perspektywy pl
dc.title.alternative Communal practices in postmodern city : in search of new research perspective pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 209-229 pl
dc.identifier.weblink https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/2804 pl
dc.abstract.pl Wychodząc od najnowszych ustaleń studiów nad społecznościami w kwestii tzw. Community Question, a także aktualnych trendów w socjologii miasta i polityk miejskich, artykuł podejmuje problem procesów powstawania i reprodukowania wspólnot lokalnych we współczesnych miastach oraz kulturowych mechanizmów i uwarunkowań tych procesów. Odrzucając zarówno środowiskowy determinizm, jak i kulturowy redukcjonizm w studiach nad społecznościami, zakładam, że ponowoczesne miasto jest przestrzenią strukturacji różnorodnych wspólnot miejskich, które wykraczają poza tradycyjnie pojmowane sąsiedztwo, a także poza sieci osobiste i kulturowe wspólnoty wyobrażone. Przyjmuję, że w procesach strukturacji wspólnot lokalnych ważną rolę odgrywają kulturowe charakterystyki terytorium, w tym przede wszystkim jego znaczenia symboliczne, a sam proces strukturowania się wspólnot miejskich przebiega w sferze kulturowej świadomości zbiorowej i realizuje się poprzez osadzone na danym terytorium wspólnotowe praktyki kulturowe jednostek. Artykuł postuluje wykorzystanie teorii praktyk oraz teorii scen w analizie współczesnych przejawów wspólnotowości miejskiej i wskazuje na mechanizmy strukturacji miejskich wspólnot. pl
dc.abstract.en Having the latest findings of community studies regarding “Community Question”, as well as current trends in urban sociology and urban policies as points of departure, the paper addresses the problem of contemporary urban communities’ production and reproduction processes, as well as cultural mechanisms and factors of these processes. Rejecting both the ecological determinism and cultural reductionism of community studies, I assume that postmodern city is a space of structuration of diverse urban communities that go far beyond the traditional concept of neighbourhood, personal networks or imagined communities. I assume that culture in general and symbolic meanings of territory in particular, play crucial role in the process of structuration of urban communities, and that structuration process takes place in collective cultural consciousness and is mediated by territorially embedded cultural practices of individuals. Therefore, I argue for applying the practice theory and the theory of scenes in analysis of contemporary urban communities and develop my argument pointing at potential mechanisms of community structuration. pl
dc.subject.pl wspólnota miejska pl
dc.subject.pl teoria praktyk pl
dc.subject.pl scena miejska pl
dc.subject.pl strukturacja pl
dc.subject.pl konsumpcja kulturowa pl
dc.subject.pl praktyki wspólnotowe pl
dc.subject.en urban community pl
dc.subject.en practice theory pl
dc.subject.en urban scenes pl
dc.subject.en cultural consumption pl
dc.subject.en communal practices pl
dc.subject.en structuration pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2354-0389 pl
dc.title.journal Miscellanea Anthropologica et Sociologica pl
dc.title.volume Kryzys miasta jako wspólnoty? pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-05-21 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project 2016/23/B/HS6/03891 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa