Jagiellonian University Repository

Corpi sterili : l’infertilità come disabilità nel dibattito sulla procreazione medicalmente assistita

pcg.skipToMenu

Corpi sterili : l’infertilità come disabilità nel dibattito sulla procreazione medicalmente assistita

Show full item record

dc.contributor.author Campa, Riccardo [SAP11017849] pl
dc.contributor.editor Prüfer, Paweł pl
dc.date.accessioned 2019-03-22T12:21:26Z
dc.date.available 2019-03-22T12:21:26Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978‐83‐65466‐47‐1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71099
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71099 pl
dc.language ita pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.subject.other procreazione medicalmente assistita pl
dc.subject.other fecondazione in vitro pl
dc.subject.other infertilità pl
dc.subject.other invalidità pl
dc.subject.other invecchiamento. pl
dc.subject.other retorica pl
dc.subject.other bioetica pl
dc.subject.other costruzione sociale della realtà pl
dc.title Corpi sterili : l’infertilità come disabilità nel dibattito sulla procreazione medicalmente assistita pl
dc.title.alternative Sterile bodies : infertility as disability in the debate on medically assisted procreation pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii Im. Jakuba z Paradyża pl
dc.description.physical 45-73 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 72-73 pl
dc.abstract.pl Od czasu pojawienia się zjawiska medycznie wspomaganej prokreacji (MWP), wytworzyła się polaryzacja ocen bioetycznych. Z biegiem lat, nieoczekiwane skutki MWP, przyciągnęły uwagę opinii publicznej i skłoniły ustawodawców oraz sędziowie z różnych kra­jów do interwencji w celu uregulowania sprawy. W niektórych przypadkach wnioski osób, które potępiły podejrzany profil etyczny tej techniki, zostały zaakceptowane. W innych przypadkach wnioski osób, które, wręcz podkreśliły użyteczność tych praktyk z medycznego punktu widze­nia, zostały zaakceptowane. Debata doprowadziła wreszcie Światową Organizację Zdrowia, a także organy polityczne i prawne różnych krajów, w tym Włochy, do uznania niepłodno­ści za formę niepełnosprawności. Artykuł rekonstruuje ewolucję bioetycznej debaty na temat zapłodnienia in vitro, w perspektywie socjologii wiedzy. Bardziej szczegółowo pokazuje, w jaki sposób wyniki debaty zależą również od retorycznych i leksykalnych strategii przyjętych przez strony uczestniczące w sporze. Kluczowy był wybór różnych terminów, mniej lub bardziej obciążonych symbolicznym i sugestywnym znaczeniem, aby opisać tę samą faktyczną sytuację. pl
dc.abstract.en Since its appearance, Medically assisted procreation (MAP) has produced a polariza­tion of bioethical evaluations. Year after year, unexpected effects of MAP were brought to the public’s attention and prompted legislators and magistrates from various countries to intervene in order to regulate the matter. In some cases, the requests of those who denounced the dubious ethical profile of this technique were accepted. In other cases, the requests of those who, on the contrary, highlighted its usefulness from a medical point of view were accepted. The debate has finally led the World Health Organization, as well as the political and legal bodies of various countries, including Italy, to recognize infertility as a form of disability. The article reconstructs the evolution of the bioethical debate on in vitro fertilization, in the perspective of the sociology of knowledge. More in detail, it shows how the outcomes of the debate have depended also on the rhetorical and lexical strategies adopted by the parties in conflict. Crucial was the choice of different terms, more or less loaded with symbolic and evocative power, to describe the same actual situation. pl
dc.abstract.other La procreazione medicalmente assistita (PMA) ha prodotto, sin dalla sua comparsa, una polarizzazione delle valutazioni bioetiche. Anno dopo anno, sono stati portati all’attenzione del pubblico effetti inattesi della PMA che hanno indotto legislatori e magistrati di vari paesi a inte­rvenire, per normare la materia. In alcuni casi, sono state accolte le istanze di chi denunciava gli aspetti dubbi sotto il profilo etico di questa tecnica. In altri casi, sono state accolte le istanze di chi, al contrario, ne evidenziava l’utilità sotto il profilo medico. Il dibattito ha infine indotto l’Organiz­zazione Mondiale della Sanità, nonché gli organi politici e giuridici di vari paesi, tra i quali l’Italia, a riconoscere l’infertilità come una forma di disabilità. L’articolo ricostruisce l’evoluzione del dibattito bioetico sulla fecondazione in vitro, nella prospettiva della sociologia della conoscenza. Più in dettaglio, mostra come le sorti del dibattito siano dipese anche dalle strategie retoriche e lessicali adottate dalle parti in conflitto. Cruciale si è rivelata la scelta di termini diversi, più o meno carichi di potere simbolico ed evocativo, per descrivere la medesima situazione reale. pl
dc.subject.pl medycznie wspomagana prokreacja pl
dc.subject.pl zapłodnienie in vitro pl
dc.subject.pl niepłodność pl
dc.subject.pl niepełnosprawność pl
dc.subject.pl starzenie się pl
dc.subject.pl retoryka pl
dc.subject.pl bioetyka pl
dc.subject.pl społeczna konstrukcja rzeczywistości pl
dc.subject.en medically assisted procreation pl
dc.subject.en in vitro fertilization pl
dc.subject.en infertility pl
dc.subject.en disability pl
dc.subject.en aging pl
dc.subject.en rhetoric pl
dc.subject.en bioethics pl
dc.subject.en social constructions of reality pl
dc.description.publication 2 pl
dc.title.container Niepełnosprawność a społeczeństwo : teoria i praktyka pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 20; liczba stron 316; liczba arkuszy wydawniczych 20; pl
dc.publisher.ministerial Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim pl
dc.identifier.bookweblink http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4514412 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa