Jagiellonian University Repository

Topos pokuty na przykładzie wiersza Georga Trakla "Pieśń nocna"

Topos pokuty na przykładzie wiersza Georga Trakla ...

Show full item record

dc.contributor.author Moskała, Paweł [SAP11019745] pl
dc.contributor.editor Kita-Huber, Jadwiga [SAP11117193] pl
dc.contributor.editor Maćkowski, Krzysztof pl
dc.contributor.editor Mika, Janusz pl
dc.date.accessioned 2019-03-11T11:23:16Z
dc.date.available 2019-03-11T11:23:16Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-945174-4-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/70106
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Topos pokuty na przykładzie wiersza Georga Trakla "Pieśń nocna" pl
dc.title.alternative The topos of atonement based on George Trakl`s poem "Nightsong" pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Fundacja "Urwany Film" pl
dc.description.physical 153-164 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 162-163. Recenzowane materiały z konferencji: "Topografie poezji Georga Trakla" (Kraków, 14 listopada 2017). pl
dc.abstract.pl W przypadku Trakla świadomość uwikłania w doczesne realia nie artykułowała się jedynie w jego twórczej działalności, lecz miała swoje podłoże w autentycznie przeżywanym upadku. Mając to na uwadze, pragnę poświęcić niniejszą interpretację analizie odniesień wiersza do judeochrześcijańskiej tradycji religijnej. Należy przy tym podkreślić, że ich uwzględnienie pozwala zaklasyfikować tekst jako reprezentatywny przykład poezji modernistycznej, do której konstytutywnych cech należą odwołania do elementów myślenia religijnego, religijnych rytuałów i sposobów ich wyrażania. Światopoglądowy fundament tej liryki stanowi poczucie utraty metafizycznej pewności oraz zadomowienia w świecie pl
dc.abstract.en In case of Trakl, awareness of entanglement in worldly realities was not only articulated in his creative activity, but also it had its background in genuinely experienced decline. Taking this into consideration, I wish to analyse this interpretation in terms of the references of the poem to Judeo-Christian religious tradition. It should be emphasized that taking them into account allows to classify the text as a representative example of modernist poetry, the constitutive features of which include the references to the elements of religious thinking, religious rituals and manners to express them. The philosophical foundation of this lyric poetry is the feeling of a metaphysical loss of certainty and settlement in the world. pl
dc.subject.pl upadek pl
dc.subject.pl pokuta pl
dc.subject.pl poezja modernistyczna pl
dc.subject.pl metafizyka pl
dc.subject.pl religia pl
dc.subject.pl obraz pl
dc.subject.en decline pl
dc.subject.en penance pl
dc.subject.en modernist poetry pl
dc.subject.en metaphysics pl
dc.subject.en religion pl
dc.subject.en image pl
dc.description.points 5 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.container Topografie poezji Georga Trakla pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Germańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.sourceinfo liczba autorów 10; liczba stron 195; liczba arkuszy wydawniczych 8,3; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)