Jagiellonian University Repository

Problematyczne zachowania turystów z perspektywy przewodników pracujących w obiektach turystycznych Łemkowszczyzny : wstępne wyniki badań terenowych

pcg.skipToMenu

Problematyczne zachowania turystów z perspektywy przewodników pracujących w obiektach turystycznych Łemkowszczyzny : wstępne wyniki badań terenowych

Show full item record

dc.contributor.author Żaliński, Adam [SAP14026771] pl
dc.date.accessioned 2019-03-08T14:02:44Z
dc.date.available 2019-03-08T14:02:44Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1689-4642 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/70070
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode pl
dc.title Problematyczne zachowania turystów z perspektywy przewodników pracujących w obiektach turystycznych Łemkowszczyzny : wstępne wyniki badań terenowych pl
dc.title.alternative Difficult tourist behaviour from a perspective of tourist guides working in the Lemko region : preliminary results of a field work study pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 58-68 pl
dc.identifier.weblink http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/968 pl
dc.abstract.pl Łemkowszczyzna ze względu na swoją trudną historię i unikatowe kulturowo dziedzictwo stwarza specyficzne wymagania dla pracy przewodników turystycznych. Artykuł podejmuje temat trudnych pytań i innych wyzwań, przed którymi stają przewodnicy pracujący przy zabytkowych drewnianych cerkwiach oraz w skansenach, w tym zagadnienie problematycznych zachowań turystów odwiedzających Łemkowszczyznę. Przeprowadzono pogłębione wywiady mające na celu eksplorację różnych aspektów pracy przewodników, w tym specyfikę zachowań problematycznych turystów oraz sposoby radzenia sobie z nimi w pracy. Próbę dobrano metodą kuli śniegowej. Badani przewodnicy okazali się zróżnicowani pod względem charakteru wykonywanej pracy, a także wyznania, wieku i płci. Analiza zebranego materiału ujawniła główne zachowania problematyczne turystów oraz uwarunkowania zmienności w zakresie doświadczania sytuacji trudnych ze strony turystów. Do tych uwarunkowań można zaliczyć: lokalizację obiektu na zachodniej lub wschodniej Łemkowszczyźnie, specyficzne cechy obiektu, pochodzenie turystów, wiek, doświadczenie i płeć przewodnika. Na podstawie wyników badań wskazano także na główne metody radzenia sobie z sytuacjami trudnymi doświadczanymi przez przewodników oraz niektóre kwestie związane z ich rozwojem zawodowym. pl
dc.abstract.other Due to its difficult and turbulent history as well as unique cultural heritage the Lemko region in south eastern Poland creates some specific requirements in the work of local tourist guides. The paper tackles the issue of challenges faced by tourist guides working in monument wooden tserkvas – Orthodox and Greek Catholic churches – as well as open-air museums, especially in terms of difficult behaviours of tourists visiting the Lemko region. During a field trip in-depth interviews were conducted in order to explore various aspects of tour guide work like the specifics of difficult behaviours of tourists as well as coping with them during work. Snowball sampling was used. Questioned tour guides formed a diverse group in terms of their work characteristics as well as confession, age and gender. Analysis of the obtained data revealed main types of problematic behaviour and variability in experiencing difficult behaviours of tourists. These factors include: location of the tourist attraction in the western or eastern part of the Lemko region, specific features of the attraction, part of the country where tourists come from, age, work experience and gender of the tour guide. Based on the results methods of coping with difficult situations used by tour guides were presented as well as issues connected to their professional development. pl
dc.subject.pl przewodnik pl
dc.subject.pl Łemkowszczyzna pl
dc.subject.pl dziedzictwo pl
dc.subject.pl trudne dziedzictwo pl
dc.subject.pl zachowanie odwiedzających pl
dc.subject.en tourist guide pl
dc.subject.en Lemko region pl
dc.subject.en heritage pl
dc.subject.en difficult heritage pl
dc.subject.en visitor behaviour pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 1689-4642 pl
dc.title.journal Turystyka Kulturowa pl
dc.title.volume Patologie w turystyce kulturowej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019.03.07 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska